Start: 07.2013 r. [Ostatnia aktualizacja: 07.2013 r.]

_____________________________________

 

 

Jeśli szkodzisz, niszczysz; zajmujesz się destrukcją; pogrążasz, to licz się z tego konsekwencjami także dla siebie (nie będziesz, z powodu niezrozumienia przez otoczenie skutków, konsekwencji twoich działań, z powodu zaniechań, zaniedbań, niewydolności systemu prewencji, prawnego, i by go nie obciążać ponad konieczne działania, w imię niedoskonałego prawa, bezkarny/a)...!

                                                      ANTYLUDZCY.PL

Portal o osobnikach ANTYLUDZKICH ma na celu przed nimi obronę, poprzez wywieranie na nich presji, publikując dokumentujące ich zachowania, postępowanie, działania, filmy z ich udziałem, opisy tego co robią, oraz poprzez ich, jak również ich ofiar edukowanie, uświadamianie, a więc dzięki działaniu trójtorowemu.

 

_____

Forum

ULOTKI W HTML (obszerniejsze; znaczna część materiałów znajduje się wyłącznie TUTAJ)[/url]

ULOTKI DO DRUKU (skrócone, uproszczone)(jw.)

RACJONALNE MYŚLI, ANALIZY, WNIOSKI (kompentium mojego pisma Wolnyswiat.pl)(cz. 1)

Treść ustawy o ochr. danych osobowych

Nr konta, wykaz wydatków

Lista wspierających, sponsorów i przekazane przez nich informacje do publikacji

_____________________________________________________________­­

 

KONTAKT:

wolnyswiat.pl [znak] wp.pl

wolnyswiat [znak] op.pl

( www.antyludzcy.pl )

________________

 

Moje portale:

- www.wolnyswiat.pl - pismo niezależne (istnieje od 2000 r.),

- www.racjonalnyrzad.pl - konstruktywna alternatywa dla realizowania utopii; szkodzenia, niszczenia; destrukcji; pogrążania: RACJONALNY RZĄD,

- www.pzepr.pl - PROEKO-energia, transport-BIZNES,

- www.lcbw.pl - Ludzie Coraz Bardziej Wartościowi - wspieranie wartościowych ludzi i ich pozytywne wykorzystywanie,

- www.antyludzcy.pl - filmy i opisy takich osobników, celem ich zdyscyplinowania,

- www.jawnystatus.pl - (w założeniu) publiczne dostępny zbiór inf. o potencjale, publicznych działaniach wszystkich ludzi, celem pozytywnej selekcji do pełnienia ważnych funkcji w społeczeństwie, zajmowania ważnych stanowisk w państwie.

____________________________________________________________

 

 

Prawne i etyczne uzasadniania dla funkcjonowania tego portalu, podejmowanych proludzkich, prospołecznych działań:

- [Do wprowadzenia:] PRAWO UNIWERSALNE/NADRZĘDNE (PUN) - OBOWIĄZUJĄCE ZAWSZE, WSZYSTKICH I WSZĘDZIE

Wszystko, a więc stan jednostek, sytuacja społeczeństw, stan środowiska, przyrody, zasobów/Natury musi być w coraz lepszym stanie. A więc unormowania prawne, zachowanie, postępowanie, działania muszą być uzasadnione wyłącznie logicznie, dogłębnie, a więc rzeczywiście, etycznie, a więc i dalekowzrocznie, czyli jednocześnie odpowiedzialnie. Czyli nie wolno kierować się emocjami, naśladownictwem, instynktem stadnym, głosem większości, utopijnymi, w tym religijnymi dogmatami/wymysłami, ryzykować, narażać bez najwyższej konieczności i w stopniu absolutnie zasadnie niezbędnym A więc nie wolno dopuszczać do rozmnażania się ludzi o niekorzystnym, szkodliwym potencjale, do przerostu populacji, szkodzić, niszczyć, wypaczać, demoralizować, wynaturzać, zaśmiecać, zatruwać umysły, uszkadzać psychik; szkodzić zdrowiu; przyczyniać się do uszkadzania, niekorzystnych zmian w genach; obniżać potencjały; degenerować; pogrążać.

 

Każdy, kto łamie którąkolwiek część Prawa Uniwersalnego/Nadrzędnego (PUN) jest wyjęty z pod wszelkiego prawa, czyli także bez względu na zajmowane stanowisko, posiadanie immunitetu, unormowania międzynarodowe itp., i każdy ma nie tylko prawo, ale i obowiązek podjąć wszelkie współmierne, efektywne - skuteczne - działania, celem zakończenia łamania PUN, a inni są zobowiązani do udzielenia w tym celu wszelkiego potrzebnego wsparcia, pomocy. Za wskazanie łamiącego prawo PUN, za doprowadzenie do zakończenia łamania tego Prawa, udzielenie w tym celu wsparcia, pomocy należy się wysoka nagroda i honory. Łamanie prawa PUN jest, odpowiednio, zbrodnią przeciwko przyrodzie, ludzkości/Naturze i podlega jak najsurowszemu osądzeniu przez odpowiedni organ prawny.

 

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

RZECZPOSPOLITA

Art. 1.

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Art. 2.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 14.

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Art. 24.

Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.

 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz.1204):

 

‘‘Art. 10.

1.      Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej

skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji

elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. (...)

2.      Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej

konkurencji (...)

(...)

Art. 24.

1.   Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej

niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny. (...)

2.  Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, nastapi na wniosek

pokrzywdzonego.’’

 

- Zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. (Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z 27 kwietnia 2001 r.)  

 

- http://www.polis.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=331&Itemid=70 

Czyn znęcania się może być popełniony w obydwu formach, czyli fizycznej i psychicznej wraz z zamiarem ewentualnym i bezpośrednim[17]. Ustawodawca rozumiejąc wartość jaką stanowi życie ludzkie poszerzył zakres przedmiotowy art. 207 § 2 kodeksu karnego o zjawisko szczególnego okrucieństwa. Definiując je w następujący sposób: przez szczególne okrucieństwo należy rozumieć zachowanie charakteryzujące się wysoką intensywnością przemocy i cierpień wynikających z dręczenia pokrzywdzonego, nie tylko „ponad potrzeby” osiągnięcia celu, ale i ponad wszelkie dające się zrozumieć odruchy [18]. Szczególne okrucieństwo sprawcy może wyrazić się nie tylko w fizycznym, ale i psychicznym oddziaływaniu na osobę [19].

 

http://prawo-karne.wieszjak.pl/przestepstwa/285230,Jaka-kara-za-znecanie-sie.html# 

Jaka jest kara za to przestępstwo?

Przedmiotowe przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, chyba, że było popełnione z zastosowaniem szczególnego okrucieństwa (bo wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10).

 

Z kolei, jeżeli następstwem znęcania się nad inną osobą (w tym również znęcania się z szczególnym okrucieństwem) jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

http://forum.wm.pl

„Rozdział XIX

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

(...)

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

(..)

Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

(..)

Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

 

 

Art. 239 par. 1 mówi o tym, że ten, kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności, kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Art. 213. § 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu (...).

 

 

- w interesie społecznym nie leży zapewnianie bezkarności, w tym dzięki zapewnianiu im anonimowości, debilom, psychopatom; kanaliom, tylko ochrona ludzi, w tym wartościowych!

 

- unormowania prawne mają służyć społeczeństwu, a nie chronić osobników zajmujących się demoralizowaniem wypaczaniem, wynaturzaniem/szkodzeniem, niszczeniem; destrukcją; pogrążaniem A ponieważ unormowania prawne są niedoskonałe, i bez względu na to, jak byłyby dopracowane, to i tak nie będą przestrzegane, będą omijane, tak więc zawsze interes społeczeństwa musi być nadrzędny nad niedoskonałymi unormowaniami prawnymi, i pod pretekstem ich przestrzegania nie można chronić destruktorów!

 

- nie da się efektywnie opanować ogromu antyludzkich, aspołecznych zachowań, postępowania, działań w ramach formalnych procedur: interwencji policji, działań prokuratur, sądów. A ponieważ bezkarność demoralizuje, stąd konieczna jest jak najskuteczniejsza samoobrona,

 

- publiczne piętnowanie opisanych osobników ma na celu wywarcie na nich presji, by powstrzymywali się od szkodzenia, a także ku przestrodze dla innych, a więc dyscyplinowanie, czyli osiąganie pozytywnych celów. Zapewnianie takim osobników anonimowości, w dodatku wykorzystując w tym celu zaangażowanie, środki państwa utrzymywanego przez społeczeństwo/obywateli, demoralizuje, a więc osiąga się takim postępowaniem negatywne efekty, niesłużące pozytywnie społeczeństwu!

= = = = = = =

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu z swoim udziałem, zapoznania się z opisem swojego zachowania, postępowania, działań... na Antyludzcy.pl