MOJE KANDYDOWANIE NA PREZYDENTA RP W 2010 r., 2020 r.

admin
Site Admin
Posty: 3505
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

MOJE KANDYDOWANIE NA PREZYDENTA RP W 2010 r., 2020 r.

Postautor: admin » sob lip 18, 2009 2:20 pm

Tacy jak ja, nigdy nie powinni podlegać dotychczasowemu systemowi edukacji, poza wykształceniem podstawowym, a i to nie w pełnym wymiarze, podobnie nigdy nie powinniśmy zajmować się pracą zarobkową, jako taką (mieć problemy egzystencjonalne). Za to powinniśmy zajmować się doskonaleniem się, być wszechstronnie wspierani, chronieni, a nasze możliwości wszechstronnie - pozytywnie - wykorzystywane.
Niestety, w moim przypadku, jak zwykle, wszystko było i jest na odwrót...
Ostatnio zmieniony śr wrz 15, 2010 6:29 pm przez admin, łącznie zmieniany 85 razy.
Piotr Kołodyński (Redaktor1966) - autor-red.:
Wolnyswiat.pl
- racjonalny system/rząd/zarządzenia
- PROEKO-energia, transport-BIZNES
- ludzie coraz bardziej wartościowi
- antyludzcy
- jawny status

admin
Site Admin
Posty: 3505
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » sob lip 18, 2009 2:24 pm

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prezydent/prez5.htm

Rozdział 5 - Zgłaszanie kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej
Art. 40 - 45


Art. 40.
1. Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej zgłasza co najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Zgłoszenie musi być poparte podpisami zgłaszających.
2. (skreślony).
3. Kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej można zgłaszać najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.

Art. 40a. 1. Obywatele w liczbie co najmniej 15 tworzą komitet wyborczy, zwany dalej "komitetem", w celu zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej i prowadzenia kampanii wyborczej, na zasadzie wyłączności, na jego rzecz.
2. Utworzenie komitetu wymaga:
1) pisemnej zgody kandydata na kandydowanie w wyborach,
2) pisemnej zgody kandydata na utworzenie jego komitetu.
3. Kandydat może udzielić zgody, o której mowa w ust. 2, tylko jednemu komitetowi.
4. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać imię (imiona), nazwisko i wiek kandydata, a także wskazanie jego ewentualnej przynależności do partii politycznej. Zgoda powinna ponadto zawierać numer ewidencyjny PESEL kandydata oraz informację o udokumentowanym wykształceniu, wykonywanym zawodzie i miejscu (zakładzie) pracy, a także o miejscu zamieszkania kandydata. Zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.
5. Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., wyrażając zgodę na kandydowanie w wyborach, składa Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.
6. Komitet działa pod nazwą "Komitet wyborczy kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ................................... (imię i nazwisko kandydata)".
7. Obywatele, o których mowa w ust. 1, oświadczają na piśmie o utworzeniu komitetu, podając swoje imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL, oraz ustanawiają pełnomocnika komitetu, zwanego dalej "pełnomocnikiem", który działa w imieniu i na rzecz komitetu, a także pełnomocnika finansowego, o którym mowa w art. 84b. Przyjęcie pełnomocnictwa potwierdza się podpisem.
8. Można być pełnomocnikiem tylko jednego komitetu. Pełnomocnikiem nie może być kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Art. 40b. 1. Państwowa Komisja Wyborcza przekazuje niezwłocznie oświadczenie lub informację kandydata, o których mowa w art. 40a ust. 5, sądowi okręgowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tego kandydata, oraz powiadamia o tym Dyrektora Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Sąd wszczyna postępowanie lustracyjne z urzędu.
2. (uchylony)

Art. 40c. 1. Po zebraniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 41 ust. 1 pkt 3, co najmniej 1.000 podpisów obywateli mających prawo wybierania do Sejmu i popierających kandydata, pełnomocnik zgłasza Państwowej Komisji Wyborczej komitet do zarejestrowania. Podpisy, o których mowa w zdaniu pierwszym, stanowią część wymaganej liczby 100.000 podpisów obywateli popierających kandydata.
2. W zgłoszeniu komitetu do zarejestrowania podaje się:
1) nazwę komitetu oraz adres jego siedziby,
2) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika i pełnomocnika finansowego.
3. Do zgłoszenia załącza się:
1) oświadczenie o utworzeniu komitetu i ustanowieniu pełnomocników, o których mowa w art. 40a ust. 7,
2) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie w wyborach, o której mowa w art. 40a ust. 4, oraz zgodę na utworzenie jego komitetu,
3) wykaz co najmniej 1.000 obywateli, o których mowa w ust. 1.
4. Zgłoszenie komitetu do zarejestrowania może być dokonane najpóźniej w 55 dniu przed dniem wyborów.

Art. 40d. 1. Jeżeli zgłoszenie spełnia warunki określone w art. 40a i art. 40c, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od jego doręczenia, postanawia o zarejestrowaniu komitetu. Postanowienie doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi.
2. Jeżeli zgłoszenie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie wzywa pełnomocnika do usunięcia w terminie 3 dni wskazanych wad zgłoszenia. W wypadku nieusunięcia wad w terminie Państwowa Komisja Wyborcza odmawia rejestracji komitetu. Postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi.
3. Pełnomocnikowi służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie rejestracji komitetu. Skargę wnosi się w terminie 2 dni od daty doręczenia pełnomocnikowi postanowienia o odmowie rejestracji komitetu.
4. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów, w postępowaniu nieprocesowym, i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 3 dni. Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny. Orzeczenie doręcza się pełnomocnikowi i Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę pełnomocnika za zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie rejestruje komitet.

Art. 40e. Komitet nabywa osobowość prawną, w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy, z dniem zarejestrowania przez Państwową Komisję Wyborczą.

Art. 40f. Państwowa Komisja Wyborcza informację o zarejestrowanym komitecie ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz podaje do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Art. 40g. 1. Zbieranie podpisów osób popierających zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej może być dokonywane tylko w miejscu, czasie i w sposób wykluczający groźbę, podstęp lub stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzających do uzyskania podpisów.
2. Zabrania się zbierania podpisów osób popierających zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
3. Zabrania się udzielania wynagrodzenia pieniężnego w zamian za złożenie podpisu pod zgłoszeniem kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Art. 41. 1. Zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej dokonuje osobiście pełnomocnik komitetu zarejestrowanego zgodnie z art. 40d najpóźniej do godziny 2400 w 45 dniu przed dniem wyborów. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) imiona, nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania zgłaszanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej wraz ze wskazaniem jego ewentualnej przynależności do partii politycznej,
2) nazwę komitetu oraz imię, nazwisko i adres pełnomocnika oraz pełnomocnika finansowego,
3) wykaz obywateli popierających zgłoszenie, zawierający czytelne wskazanie imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL obywatela, który udziela poparcia, składając na wykazie własnoręczny podpis; każda strona wykazu musi zawierać nazwę komitetu zgłaszającego kandydata oraz adnotację:
"Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ........................ [imię (imiona) i nazwisko kandydata] w wyborach przypadających w ........... roku.
2. Stwierdzone podpisem poparcie dla kandydata nie może być wycofane.
3. (skreślony).
4. (skreślony).

Art. 42. 1. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestruje kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej, jeżeli zgłoszenia dokonano zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, sporządzając protokół rejestracji kandydata, i zawiadamia o tym pełnomocnika.
2. Państwowa Komisja Wyborcza, sprawdzając prawidłowość zgłoszenia kandydata, bada:
1) czy kandydat spełnia warunki określone w przepisie art. 127 ust. 3 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) zgodność danych, o których mowa w art. 40a ust. 4, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów,
3) czy zgłoszenie kandydatury poparło podpisami co najmniej 100.000 obywateli, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 3.
3. Jeżeli zgłoszenie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie wzywa pełnomocnika do usunięcia w terminie 3 dni wskazanych wad zgłoszenia. W wypadku nieusunięcia wad w terminie Państwowa Komisja Wyborcza odmawia rejestracji kandydata. Postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi.
4. Pełnomocnikowi służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie rejestracji kandydata. Skargę wnosi się w terminie 2 dni od daty doręczenia pełnomocnikowi postanowienia o odmowie rejestracji kandydata.
5. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w składzie 3 sędziów, w postępowaniu nieprocesowym, i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 5 dni. Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny. Orzeczenie doręcza się pełnomocnikowi i Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę pełnomocnika za zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie rejestruje kandydata.

Art. 43. 1. Po upływie terminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3, z uwzględnieniem art. 42 ust. 3-5, Państwowa Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów, na której w kolejności alfabetycznej nazwisk umieszcza następujące dane: nazwisko, imiona, wiek oraz wskazane w zgłoszeniu udokumentowane wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce (zakład) pracy i miejsce zamieszkania zarejestrowanych kandydatów. Na liście zamieszcza się również treść oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, w zakresie określonym w art. 13 tej ustawy.
2. Na wniosek pełnomocnika na liście kandydatów umieszcza się oznaczenie przynależności kandydata do partii politycznej.
3. Najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów Państwowa Komisja Wyborcza poda dane, o których mowa w ust. 1 i 2, do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Art. 44. Państwowa Komisja Wyborcza skreśla z listy kandydatów tych kandydatów, którzy wycofali zgodę na kandydowanie, zmarli lub utracili prawo wybieralności. Informację o skreśleniu Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie podaje do wiadomości publicznej.

Art. 45. 1. Pełnomocnikowi przysługuje prawo zgłoszenia po jednym mężu zaufania do okręgowych komisji wyborczych oraz do obwodowych komisji wyborczych. Funkcję męża zaufania przy Państwowej Komisji Wyborczej pełni pełnomocnik lub osoba przez niego upoważniona.
2. Upoważnienia mężom zaufania wystawiają pełnomocnicy lub upoważnione przez nich osoby, według wzoru ustalonego przez Państwową Komisję Wyborczą.

Informację wytworzył: Marcin Lisiak
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2009-07-17 14:40:45, zmian dokonał(a): Marcin Lisiak
Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 3:01 pm przez admin, łącznie zmieniany 1 raz.

admin
Site Admin
Posty: 3505
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » sob lip 18, 2009 2:36 pm

ETAP PIERWSZY

Art. 40a. 1. Obywatele w liczbie co najmniej 15 tworzą komitet wyborczy, zwany dalej "komitetem", w celu zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej i prowadzenia kampanii wyborczej, na zasadzie wyłączności, na jego rzecz.

6. Komitet działa pod nazwą "Komitet wyborczy kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ................................... (imię i nazwisko kandydata)".
7. Obywatele, o których mowa w ust. 1, oświadczają na piśmie o utworzeniu komitetu, podając swoje imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL, oraz ustanawiają pełnomocnika komitetu, zwanego dalej "pełnomocnikiem", który działa w imieniu i na rzecz komitetu, a także pełnomocnika finansowego, o którym mowa w art. 84b. Przyjęcie pełnomocnictwa potwierdza się podpisem.
8. Można być pełnomocnikiem tylko jednego komitetu. Pełnomocnikiem nie może być kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Art. 40c. 1. Po zebraniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 41 ust. 1 pkt 3, co najmniej 1.000 podpisów obywateli mających prawo wybierania do Sejmu i popierających kandydata, pełnomocnik zgłasza Państwowej Komisji Wyborczej komitet do zarejestrowania. Podpisy, o których mowa w zdaniu pierwszym, stanowią część wymaganej liczby 100.000 podpisów obywateli popierających kandydata.
2. W zgłoszeniu komitetu do zarejestrowania podaje się:
1) nazwę komitetu oraz adres jego siedziby,
2) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika i pełnomocnika finansowego.
3. Do zgłoszenia załącza się:
1) oświadczenie o utworzeniu komitetu i ustanowieniu pełnomocników, o których mowa w art. 40a ust. 7,
2) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie w wyborach, o której mowa w art. 40a ust. 4, oraz zgodę na utworzenie jego komitetu,
3) wykaz co najmniej 1.000 obywateli, o których mowa w ust. 1.
4. Zgłoszenie komitetu do zarejestrowania może być dokonane najpóźniej w 55 dniu przed dniem wyborów.

admin
Site Admin
Posty: 3505
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » sob lip 18, 2009 2:41 pm

Potrzebne będą osoby do zbierania podpisów (prześlę/dostarczę afisz informacyjny, w tym zawierający krótkie inf. o obecnej sytuacji, tego przyczynach, oraz skrót mojego programu, przemawiającą za nim argumentację).
Ostatnio zmieniony sob lip 18, 2009 3:58 pm przez admin, łącznie zmieniany 1 raz.

admin
Site Admin
Posty: 3505
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » sob lip 18, 2009 3:46 pm

...

admin
Site Admin
Posty: 3505
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » sob lip 18, 2009 3:53 pm

WYBRANE FRAGMENTY USTAWY O WYBORZE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

Rozdział 1
ZASADY OGÓLNE

Art. 7.6

1. Wybory zarządza Marszałek Sejmu nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej i wyznacza ich datę na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej.


Rozdział 11
KAMPANIA WYBORCZA

Art. 78a.127

Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie, od kogo pochodzą.


Art. 79.128
1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.

2. Zabrania się umieszczania plakatów i haseł wyborczych na zewnątrz i wewnątrz budynków administracji rządowej i samorządowej oraz sądów, a także na terenie jednostek wojskowych i oddziałów obrony cywilnej oraz skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

3. Rada gminy może zakazać umieszczania plakatów lub haseł na niektórych budynkach publicznych, a także określonych częściach terenów publicznych z przyczyn związanych z ochroną zabytków bądź środowiska.

4. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych dla celów prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.

5. Plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie usunąć bez powodowania szkód.

6. Policja (straż miejska) jest obowiązana usuwać na koszt komitetu plakaty i hasła, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu fizycznemu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź w ruchu drogowym.

7. Plakaty, hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione dla celów prowadzenia kampanii wyborczej właściwe komitety obowiązane są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

8. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) postanawia o usunięciu plakatów wyborczych, haseł i urządzeń ogłoszeniowych umieszczonych z naruszeniem przepisów ust. 1-5 lub nieusuniętych przez właściwe komitety w terminie, o którym mowa w ust. 7. Koszty ich usunięcia ponoszą właściwe komitety.


Art. 83.130

1. W okresie od 15 dnia przed dniem głosowania do dnia zakończenia kampanii wyborczej "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" i "Polskie Radio - Spółka Akcyjna", zwane dalej "Telewizją Polską" i "Polskim Radiem", rozpowszechniają nieodpłatnie w programach ogólnokrajowych przygotowywane przez komitety audycje wyborcze, zgodnie z przepisami ustawy.

2. Łączny czas rozpowszechniania nieodpłatnie audycji wyborczych wynosi 25 godzin w Telewizji Polskiej, w tym do 5 godzin w TV Polonia, i 35 godzin w Polskim Radiu, w tym do 5 godzin w programie przeznaczonym dla zagranicy.

3. Przez pojęcie rozpowszechniania nieodpłatnie audycji wyborczych rozumie się zarówno rejestrację i emisję wystąpień przedstawicieli komitetów bądź kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej, jak i rejestrację oraz emisję audycji wyborczych przygotowanych przez komitety.

4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą, określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, zakres rejestracji oraz sposób przygotowania i emisji tych audycji oraz sposób upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych.

5. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po zasięgnięciu opinii zarządów spółek, o których mowa w ust. 1, oraz właściwej rady programowej, ustala:

1) czas przeznaczony na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych w każdym z programów ogólnokrajowych,

2) ramowy podział czasu, o którym mowa w ust. 2, w okresie od 15 dnia przed dniem głosowania do dnia zakończenia kampanii wyborczej.
6. Kolejność rozpowszechniania w każdym dniu audycji wyborczych ustalają kierujący redakcjami właściwych ogólnokrajowych programów telewizyjnych, w tym TV Polonia, oraz radiowych w drodze losowania przeprowadzonego w obecności pełnomocników, najpóźniej w 18 dniu przed dniem głosowania.

7. Czas antenowy przysługujący jednemu komitetowi nie może być odstępowany innemu komitetowi. Telewizja Polska i Polskie Radio bez prawomocnego orzeczenia sądu nie mogą ingerować w treść i czas audycji komitetu.

8. Na ustalenia dotyczące podziału czasu antenowego pełnomocnikom przysługuje skarga do Państwowej Komisji Wyborczej. Skargę wnosi się w terminie 24 godzin od dokonania ustalenia. Państwowa Komisja Wyborcza rozpatruje sprawę niezwłocznie i wydaje postanowienie. Od postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek prawny.


Art. 83a.131
1. Niezależnie od czasu przyznanego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych każdy komitet może, wyłącznie w okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej, odpłatnie rozpowszechniać audycje wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. Łączny czas rozpowszechniania odpłatnie audycji wyborczych nie może przekraczać 15% łącznego czasu przyznanego danemu komitetowi na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych.

2. Nadawcy nie mogą odmówić rozpowszechniania na zasadach odpłatności audycji wyborczych, o których mowa w ust. 1.

3. Wysokość opłat pobieranych za czas rozpowszechniania audycji wyborczych, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać 50% stawek cen pobieranych za reklamy i musi być dla wszystkich jednakowa oraz ustalana według cennika obowiązującego w dniu zarządzenia wyborów.

4. Do audycji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o działalności reklamowej w programach telewizji i radiofonii, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie odpłatnie audycji wyborczych nie wlicza się do ustalonego odrębnymi przepisami dopuszczalnego wymiaru czasowego reklam.


Rozdział 12
FINANSOWANIE WYBORÓW

Art. 84.132

Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne.


Art. 84a.133
1. Wydatki ponoszone przez komitety w związku z wyborami są pokrywane z ich źródeł własnych.

2. Komitet może pozyskiwać i wydatkować środki od dnia nabycia osobowości prawnej.

3. Komitet może wydatkować zgromadzone środki jedynie na cele związane z wyborami.


Art. 84b.133
1. Za gospodarkę finansową komitetu odpowiedzialny jest jego pełnomocnik finansowy.

2. Pełnomocnikiem finansowym nie może być:

1) kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej,

2) pełnomocnik, o którym mowa w art. 40a ust. 7,

3) funkcjonariusz publiczny w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego.
3. Można być pełnomocnikiem finansowym tylko jednego komitetu.


Art. 84c.133
Komitety prowadzą rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami dotyczącymi jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.


Art. 84d.133
Wydatki komitetu nie mogą przekroczyć 12 000 000 złotych.


Art. 85.
1. 134 Osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, z zastrzeżeniem art. 86, mogą przekazywać środki na cele kampanii wyborczej prowadzonej przez komitet.

2. Środki finansowe osób prawnych, przekazywane na cele kampanii wyborczej, mogą pochodzić wyłącznie z zysku.

3. Przepis ust. 2 dotyczy również nieodpłatnego świadczenia usług.

4. 135 Środki finansowe komitetu gromadzi się na koncie bankowym, z tym że środki pochodzące od osób prawnych, z wyłączeniem partii politycznych, oraz pochodzące od anonimowych ofiarodawców ze zbiórek publicznych gromadzone są na osobnych subkontach konta komitetu.

5. 135 Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na jeden komitet nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kampanii wyborczej.

6. 135 Łączna suma wpłat od podmiotu innego niż ten, o którym mowa w ust. 5, z wyłączeniem partii politycznych, na jeden komitet nie może przekraczać 100-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kampanii wyborczej.

7. 135 Kwoty przekraczające 2-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem kwot pochodzących ze zbiórek publicznych, mogą być wpłacane na komitet jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą.

8. 135 Do wydatków komitetu wlicza się wartość darowizn niepieniężnych pozyskanych przez komitet.


Art. 86.136
1. Komitetowi nie mogą być przekazywane środki finansowe pochodzące:

1) z budżetu państwa,

2) od państwowych jednostek organizacyjnych,

3) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, związków jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych osób prawnych, a także z budżetu stowarzyszeń i innych zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego,

4) od przedsiębiorców państwowych, a także przedsiębiorców z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, związków jednostek samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych osób prawnych, a także z udziałem stowarzyszeń i innych zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego - z wyłączeniem spółek publicznych,

5) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych korzystających, w ciągu ostatnich 2 lat od dnia zarządzenia wyborów, ze środków publicznych - z wyłączeniem partii politycznych,

6) od podmiotów zależnych, w rozumieniu przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, od podmiotów wymienionych w pkt 2-5.
2. Komitet nie może przyjmować środków finansowych pochodzących od:

1) osób fizycznych nie mających miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli polskich zamieszkałych za granicą,

2) cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

3) osób prawnych nie mających siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

4) innych podmiotów nie mających siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu,

5) osób prawnych z udziałem podmiotów zagranicznych - z wyłączeniem spółek publicznych,

6) obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, misji specjalnych i organizacji międzynarodowych oraz innych obcych przedstawicielstw korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych i konsularnych na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wartości niepieniężnych.


Art. 87.136
1. Pełnomocnik finansowy może organizować zbiórki publiczne środków finansowych na cele związane z wyborami, na zasadach określonych w przepisach o zbiórkach publicznych.

2. Organizowanie zbiórki publicznej, o której mowa w ust. 1, nie wymaga uzyskania pozwolenia.

3. Pełnomocnik finansowy obowiązany jest przechowywać dokumenty związane ze zbiórką publiczną przez okres 12 miesięcy od dnia wyborów.


Art. 87a.137
1. Zabrania się przekazywania środków finansowych i wartości niepieniężnych przez jeden komitet na rzecz innego komitetu.

2. Zabrania się pozyskiwania przez komitet środków oraz ich wydawania po dniu złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 87g.


Art. 87b.137
Wydatki komitetu na kampanię wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach właściwych dla reklamy, w tym w prasie w rozumieniu przepisów prawa prasowego, nie mogą przekraczać 80% kwoty, o której mowa w art. 84d.


Art. 87c.137
Wydatki komitetu ze środków pochodzących od osób prawnych, z wyłączeniem partii politycznych, nie mogą przekraczać 60% limitu, o którym mowa w art. 84d.


Art. 87d.137
Wydatki komitetu ze środków pochodzących od anonimowych ofiarodawców ze zbiórek publicznych, w rozumieniu przepisów o zbiórkach publicznych, nie mogą przekraczać 10% limitu, o którym mowa w art. 84d.


Art. 87e.137
Wszelkie wezwania i informacje pisemne dostarczane przez komitet, mające na celu pozyskanie środków na wybory, muszą zawierać informację o treści przepisów art. 85 ust. 2, 3 i 5-7, art. 86, art. 87f, art. 88f pkt 1 i 3 oraz art. 88g pkt 2.


Art. 87g.137
1. Pełnomocnik finansowy, w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów, przedkłada Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, zwane dalej "sprawozdaniem wyborczym", wraz z opinią biegłego rewidenta o sprawozdaniu oraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4.

2. Biegłego rewidenta, o którym mowa w ust. 1, wybiera Państwowa Komisja Wyborcza.

3. Koszty sporządzenia opinii, o której mowa w ust. 1, pokrywane są z budżetu państwa w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określa, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania wyborczego oraz szczegółowy zakres zawartych w nim informacji, a także wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do sprawozdania, tak aby umożliwiały weryfikację podanych w sprawozdaniu informacji. Wzór powinien określać w szczególności:

1) wskazanie w sprawozdaniu wszystkich osób prawnych, które przekazały darowizny na rzecz komitetu,

2) wykazanie stanu subkont, o których mowa w art. 85 ust. 4.
5. Wartość pozyskanych darowizn niepieniężnych oraz świadczonych na rzecz komitetu usług podaje się w sprawozdaniu wyborczym w wysokości możliwych do uzyskania cen ich sprzedaży netto nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacji.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do nieodpłatnych usług polegających na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez podmioty inne niż przedsiębiorcy.

7. Sprawozdanie wyborcze komitetu Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 7 dni od dnia złożenia go Państwowej Komisji Wyborczej.

8. Pełnomocnik finansowy w wypadku uzyskania nadwyżki pozyskanych środków na cele związane z wyborami nad poniesionymi wydatkami jest obowiązany przekazać tę nadwyżkę instytucji charytatywnej. Informację o przekazaniu nadwyżki pełnomocnik finansowy podaje do publicznej wiadomości w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przyjęcia sprawozdania wyborczego przez Państwową Komisję Wyborczą.


Rozdział 12a 139
PRZEPISY KARNE

Art. 88a.

Kto zbiera podpisy pod zgłoszeniem kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej z naruszeniem zakazów określonych w art. 40g ust. 1, 2 lub 3,

podlega grzywnie od 1 000 do 10 000 złotych.


Art. 88b.
Kto prowadzi kampanię wyborczą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 76b ust. 2,

podlega karze grzywny.


Art. 88c.
Kto podaje do wiadomości publicznej wyniki przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyniku wyborów lub wyników sondaży wyborczych przeprowadzonych w dniu głosowania, z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 76c,

podlega grzywnie od 500 000 do 1 000 000 złotych.


Art. 88d.
Kto organizuje w ramach kampanii wyborczej na rzecz kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej gry losowe lub konkursy z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 78 ust. 3,

podlega grzywnie.


Art. 88e.
Kto podaje lub dostarcza, w ramach kampanii wyborczej na rzecz kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej, napoje alkoholowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 78 ust. 4,

podlega karze grzywny.


Art. 88f.
Kto:

1) przekazuje środki finansowe lub nieodpłatnie świadczy usługi na cele kampanii wyborczej z naruszeniem zasad, o których mowa w art. 85 ust. 2 lub 3,

2) narusza zasady określone w art. 85 ust. 4 dotyczące sposobu gromadzenia środków finansowych komitetu,

3) dokonuje wpłat na jeden komitet w wysokości przekraczającej limity określone w art. 85 ust. 5 lub 6,

4) nie wprowadza zastrzeżenia do umowy rachunku bankowego, zawartej przez niego w imieniu komitetu, że wpłaty na komitet mogą być dokonywane tylko w sposób określony w art. 85 ust. 7

- podlega karze grzywny.


Art. 88g.
Kto:

1) wydatkuje środki komitetu z naruszeniem zasad określonych w art. 84a ust. 2 lub 3 albo limitu określonego w art. 84d,

2) przekazuje komitetowi albo przyjmuje w imieniu komitetu środki finansowe lub wartości niepieniężne wbrew zakazom określonym w art. 86,

3) wydatkuje środki komitetu z naruszeniem limitu określonego w art. 87c lub limitu określonego w art. 87d

- podlega grzywnie od 1 000 do 100 000 złotych.


Art. 88h.
Kto:

1) przekazuje środki finansowe lub wartości niepieniężne na rzecz innego komitetu wbrew zakazowi określonemu w art. 87a ust. 1 albo pozyskuje lub wydaje środki komitetu po dniu złożenia sprawozdania wyborczego, o którym mowa w art. 87g ust. 1,

2) dokonuje wydatków na kampanię wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach właściwych dla reklamy w wysokości przekraczającej limit określony w art. 87b

- podlega karze grzywny.


Art. 88i.
1. Pełnomocnik finansowy, który nie wykonuje w terminie:

1) obowiązku przekazania instytucji charytatywnej nadwyżki środków finansowych, o której mowa w art. 87g ust. 8,

2) obowiązku przedłożenia Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania wyborczego, o którym mowa w art. 87g ust. 1

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto nie dopuszcza do wykonania lub utrudnia dopełnienie przez pełnomocnika finansowego obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2.

3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2, działa nieumyślnie,

podlega grzywnie.


Art. 88j.
Kto:

1) prowadzi kampanię wyborczą bez zgody komitetu, a koszt takiego działania wynosi od 5 000 do 50 000 złotych,

podlega grzywnie nie mniejszej niż koszt takiego działania,

2) prowadzi działania, o których mowa w pkt 1, a koszt ich przekracza 50 000 złotych,

podlega grzywnie nie mniejszej niż koszt takiego działania oraz karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Art. 88k.
Do postępowania w sprawach, o których mowa w art. 88b, art. 88e, art. 88f i art. 88h, stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

admin
Site Admin
Posty: 3505
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » ndz lip 19, 2009 12:52 pm

MATERIAŁY NA CZAS KAMPANII WYBORCZEJ:

admin
Site Admin
Posty: 3505
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » ndz lip 19, 2009 12:55 pm

Piotr Kołodyński - RACJONALISTA (redaktor - http://www.wolnyswiat.pl ) - kandydat na PREZYDENTA RP w 2010 r.

Proszę umożliwić mi zakończenie absurdalnego, destrukcyjnego realizowania utopii, co dotyczy niemal wszelkiej działalności, w tym ideologicznej (większość, o niskim poziomie świadomości, wiedzy, zmanipulowanych, przytłoczonych problemami ludzi jest nawet tego nieświadoma (...))!; zacznijmy - pierwszy raz w historii ludzkości - postępować racjonalnie, a więc mądrze, czyli po całościowym przemyśleniu, przeanalizowaniu, a więc dalekowzrocznie, dogłębnie etycznie, czyli: ROZWIĄZYWAĆ, A NIE TWORZYĆ PROBLEMY. Bo postępowanie właśnie w ten, I TYLKO TAK, sposób jest NAPRAWDĘ DOBRE. A realizowanie utopii przyczynia się TYLKO DO: demoralizacji!; prosperity, świadomych, nieświadomych, zidentyfikowanych, niezidentyfikowanych, psychopatów, debili; kanalii; krótkowzrocznych, bezmyślnych egoistów, koniunkturalistów(!!), a w efekcie do: rabunku, marnotrawienia surowców i innych zasobów, skażania, trucia, chorób, degeneracji, cierpień psychicznych, fizycznych; nieszczęść; strat; wydatków, długów; biedy, degradacji, zagłady życia!!! – czyli TWORZENIA, a nie rozwiązywania problemów!

Komu do tej pory, pod wpływem czego; dzięki komu, powierzaliście rządzenie - jakie są tego skutki - jakie więc z tego płyną wnioski...!
CZY CHCECIE P. ZMIENIĆ ŚWIAT – Z UTOPIJNEGO KOSZMARU NA RACJONALNY RAJ?
JEŚLI TAK, TO MUSIMY PRZEJŚĆ 4 ETAPY:


Pierwszy etap – proszę przeczytać wielokrotnie, w intuicyjnie dobranych odstępach czasu, materiały zawarte na mojej stronie internetowej, przynajmniej w poniższym linku:
http://www.wolnyswiat.pl/forum/viewforu ... 77f33e5b04

Drugi etap – po zrozumieniu, wyciągnięciu prawidłowych, normalnych, zdroworozsądkowych, racjonalnych, wniosków; akceptacji, popierając zawarte tam treści, proszę je rozpropagować, oraz wesprzeć mnie finansowo, bym mógł działać na większą skalę.

Trzeci etap – proszę wybrać mnie na prezydenta RP.

Czwarty etap – proszę realizować, stosować się do nich, moje Zarządzenia (ich całkowite zrozumienie przyjdzie w raz z normalną, uświadamiającą edukacją, takim przekazem z prawidłowo funkcjonujących mediów, oraz z, sprzyjającymi akceptacji, korzyściami jakie ich realizacja przyniesie).

Naprawdę możemy żyć w normalnym, zdrowym świecie; zdrowi, o wysokim potencjale, walorach; szczęśliwi – wykorzystując potencjał osób wybitnych; postępując tak, by rzeczywiście było to dobre, a więc w całym aspekcie, a więc m.in. stosując się do elementarnych, zdrowych zasad natury, jakie obowiązują organizmy żywe w przyrodzie, która jest w stanie zaspokoić, w sposób odnawialny, wiele naszych potrzeb, i to było, i być może jeszcze może być nasze PRAWDZIWE BOGACTWO. Powinna też obowiązywać zasada, iż świat przekazuje się potomkom w lepszym stanie niż się zastało.


Dotychczasowi politycy nie zajmują się rozwiązywaniem problemów, tylko ich roszadą, zastępowaniem jednego innym (a niekiedy dwoma)...
JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEMY POWODOWANE PRZEZ LUDZKOŚĆ...

Jak już sam tytuł podpowiada, problemem ludzkości jest stwarzanie, a nie rozwiązywanie problemów. Trzeba więc przestać postępować na odwrót, czyli absurdalnie, utopijnie.
Póki ludzkość nie będzie rozwiązywać, usuwać przyczyn problemów, zapobiegać powstawaniu kolejnym, zamiast - bezskutecznie - próbować rozwiązywać negatywne konsekwencje realizacji utopii, tak długo będziemy nękani plagami, nimi przytłaczani (powstaje efekt lawinowy) – biedą; chorobami; wydatkami; długami; kontynuując rabunek, zagładę przyrody, degenerację, czyli obniżanie naszego potencjału, walorów, samozagładę![/size]


A OTO MINIMUM DANYCH O OBECNEJ SYTUACJI I NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI:
http://www.o2.pl | Janusz Szewczak - autor jest analitykiem gospodarczym dla http://www.GazetaFinansowa.pl | Lipiec 2008 r.: Zadłużenie Polaków w kredytach hipotecznych wyniosło pod koniec 2008 r. 150 mld zł, w kredytach gotówkowych 100 mld zł, na kartach kredytowych ok. 10 - 20 mld zł! Zagraniczne długi przedsiębiorstw działających w Polsce to już kwota 82 mld euro! Od wstąpienia do UE od 2004 r. zadłużenie to podwoiło się! Banki zagraniczne działające w Polsce są też zadłużone na łączną kwotę 35 mld euro, a wartość kredytów w złotych zaciągniętych przez polskie przedsiębiorstwa to 165 mld zł! Również potrzeby finansowania i pozyskiwania kapitału zagranicznego dla rolowania starych długów tylko w 2009 r. znacząco rosną. Wyniosą astronomiczną kwotę 120 mld dolarów. Jesteśmy w tej materii całkowicie uzależnieni od dopływu środków z zagranicy!

http://www.o2.pl | Janusz Szewczak - autor jest analitykiem gospodarczym dla http://www.GazetaFinansowa.pl | Lipiec 2009 r.: 650 mld zł długu publicznego Skarbu Państwa, ok. 200 mld euro długów zagranicznych, 200 mld zł zadłużenia Polaków z tytułu kredytów hipotecznych, z czego olbrzymia cześć w walutach zagranicznych, w tym we franku szwajcarskim, 45 mld kredytów zagrożonych, na razie, na dziś, 17 mld zadłużenia na kartach kredytowych, 45 mld euro zadłużenia banków komercyjnych działających w Polsce, minimum 20 mld długów przedsiębiorstw z tytułu opcji walutowych, 271 mld wzajemnych zobowiązań przedsiębiorstw, coraz poważniejsze zatory płatnicze, niewypłacanie pensji i wynagrodzeń pracownikom na czas, rosnące bezrobocie – pod koniec roku może wzrosnąć aż o 600 tys. osób do nienotowanego od dawna poziomu na przełomie roku 2009/2010 rzędu 18 – 20 proc.


http://www.wp.pl | 22.10.2008 r.
MASOWE WYMIERANIE GATUNKÓW
Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara są zdania, że w ciągu kilkunastu-kilkudziesięciu lat z powierzchni Ziemi zniknie około 50 proc. gatunków roślin i zwierząt. Naukowcy twierdzą, że na skutek zmian ekologicznych nasza planeta stanęła w obliczu wielkiego wymierania, przypominającego to, które 65 mln lat temu, po uderzeniu w Ziemię meteorytu, unicestwiło dinozaury.
"Obecne wymieranie to skutek działalności człowieka - zabetonowania planety, produkowania zanieczyszczeń i robienia wielu innych rzeczy" - mówi współautor badań Bradley J. Cardinale z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara. - "Ziemia może stracić nawet połowę gatunków w ciągu naszego życia. Chcemy wiedzieć, które z nich zasługują na najwyższy priorytet ochrony".
Najnowsze badania dowodzą, że system ekologiczny, w którym jest mniej gatunków roślin, produkuje mniejszą ilość biomasy. Mniej biomasy oznacza, że mniej dwutlenku węgla zostanie przechwycone z atmosfery i mniej tlenu zostanie wytworzone. Wpłynie to też na załamanie łańcuchów pokarmowych, ponieważ mniej pokarmu będą miały zwierzęta roślinożerne. | (PAP) krx/ tot/

http://www.interia.pl | Poniedziałek, 27.10.2008 r., (06:21)
NAJWIĘKSZA ZAGŁADA OD CZASÓW DINOZAURÓW
Człowiek jest odpowiedzialny za największą zagładę gatunków od czasów wyginięcia dinozaurów. W ciągu ostatnich 35 lat biodywersyfikacja zmniejszyła się o 35 proc., jak wykazują najnowsze badania - czytamy w dzienniku "Polska".
Autorzy ostrzegają, że bezwzględna eksploatacja środowiska naturalnego przez ludzkość tworzy niemożliwy do utrzymania "dług ekologiczny".
- To destrukcja na wielką skalę. Jeżeli nie podejmiemy jakichś naprawdę drastycznych kroków i decyzji politycznych, to tempo strat będzie tylko rosło - mówi profesor Kerry Turner, dyrektor departamentu nauk ekologicznych na Uniwersytecie Wschodniej Anglii.
Dla przykładu niszczenie lasów tropikalnych w celu pozyskania tarcicy może przynieść krótkoterminowe zyski producentom drewna, ale zagładzie ulega źródło, z którego, gdyby je zostawić w spokoju, cała planeta mogłaby czerpać w nieskończoność.
W maju konferencja ONZ na temat biodywersyfikacji ostrzegła, że niszczenie żywych zasobów naturalnych - w tempie czterech gatunków w ciągu godziny - będzie do 2010 roku kosztować około 440 mln funtów, a w 2050 roku sięgnie 11 mld funtów.
Osobne szacunki pokazują, że ludzkość konsumuje 25 proc. zasobów naturalnych więcej, niż planeta jest w stanie odtworzyć.
Zużywamy zasoby naturalne w takim tempie, że gdyby to odtworzyć w skali globalnej, to światową populację musiałyby wspierać trzy planety. - Wchodzimy w fazę masowej zagłady gatunków, która nie ma precedensu od milionów lat. Nasze konsumpcyjne społeczeństwo po prostu odmawia przyjęcia tego do wiadomości - mówi Tony Juniper, działacz ekologiczny i były dyrektor organizacji Friend of the Earth.
Źródło informacji: INTERIA.PL/Polska

http://www.o2.pl | Niedziela [12.07.2009, 15:29] 1 źródło
MOŻEMY ZOSTAĆ SAMI NA ZIEMI
Naukowcy alarmują, że wyginie większość gatunków roślin i zwierząt.
Przyrodzie zagrażają zmiany klimatyczne, urbanizacja oraz migracja zwierząt, często zawiniona przez człowieka, która powoduje niszczenie lokalnej fauny i flory. Biolodzy alarmują, że proces zanikania gatunków przyspieszył w bardzo znaczny sposób.
Blisko 70 procent roślin i zwierząt, które żyją na świecie wyginą w tym stuleciu! Większość z nich nie zostanie nawet odkryta przez człowieka - zapowiada xinhuanet.com
Portal cytuje słowa Petera Ravena z Missouri Botanical Garden, który swoje prognozy przedstawił dzisiaj na Międzynarodowym Kongresie Ochrony Przyrody w Chinach. Biolog ze Stanów Zjednoczonych nie zostawia żadnych złudzeń.
Teraz na całym świecie rocznie zanika ponad 5 tysięcy gatunków. Wkrótce ta liczba przekroczy 10 tysięcy. Konieczne są natychmiastowe działania - apeluje do polityków Raven.
Jego zdaniem wiedza o zagrożeniach dzikiej przyrody jest zbyt mała, zarówno wśród decydentów, jak i zwykłych obywateli. Naukowiec uważa, że trzeba na całym świecie jak najszybciej ustanowić dodatkowe obszary objęte ochroną - parki i rezerwaty. | AJ


http://www.o2.pl | Poniedziałek [29.12.2008, 22:37] 1 źródło
NATURA ZABIŁA W 2008 ROKU 220 TYSIĘCY OSÓB
Katastrofy przyniosły straty rzędu 144 miliardów euro.
Katastrofy naturalne w 2008 roku należały do najbardziej niszczycielskich w skutkach. Mimo że było ich mniej niż w ubiegłym roku (750 - w 2008 i 970 - w 2007), zginęło w nich o wiele więcej osób. Większe były też szkody materialne spowodowane przez huragany, trzęsienia ziemi i powodzie.
Wzrosły także, i to znacząco, sumy wypłaconych odszkodowań z tytułu strat spowodowanych przez katastrofy naturalne. Oszacowano je na 45 miliardów dolarów. | BW

http://www.o2.pl | Piątek [29.05.2009, 16:05] 1 źródło
GLOBALNE OCIEPLENIE ZABIJA CO ROKU SETKI TYSIĘCY LUDZI
A państwa na całym świecie tracą z tego powodu 125 mld dol. rocznie.
Niekorzystne zmiany klimatu dotykają każdego roku niemal 300 mln ludzi na świecie, a zabijają 300 tys. z nich. To wnioski z pierwszego raportu na temat wpływu zmian klimatu na życie człowieka.
Globalne ocieplenie powoduje wzrost temperatury, powodzie, pożary lasów i wiele innych kataklizmów - stwierdził były sekretarz generalny ONZ Kofi Annan, który przedstawił raport.
Jak twierdzi sytuacja z roku na rok będzie się pogarszać. Według prognoz zmiany klimatu w 2030 roku zabiją 500 tys. osób, a dziesiątki milionów ludzi zostanie bez dachu nad głową. Państwa będą tracić wtedy blisko 600 mld dolarów rocznie.
To duże wyzwanie dla ludzkości. Trzeba działać, by zapobiec katastrofie. Obecnie 500 mln ludzi jest zagrożonych tragicznymi skutkami ocieplania się klimatu - twierdzi Kofi Annan. | JK


http://www.o2.pl | Poniedziałek [03.08.2009, 14:51] 5 źródeł
OCEANY I MORZA ŚWIATA PODNIOSĄ SIĘ O METR
Niepokojące prognozy dla świata.

Najgorszy scenariusz przewiduje, że do końca tego stulecia poziom mórz wzrośnie do 82 cm. Jeżeli uda się spowolnić ocieplanie klimatu, jedynie o 7 cm.
Opisana w "Nature Geoscience" teza poparta została badaniami na morskich skamielinach i zapisami temperatury z próbek lodu z przeszłości.
Zdaniem dr Marka Siddala z uniwersytetu w Bristolu budowanie modeli prognostycznych w oparciu o informacje sprzed 22 tys. lat jest o wiele bardziej dokładne niż stosowane teraz - czytamy w serwisie ArsTechnica.com.
Badania te są o tyle istotne, że na ich podstawie widać, jak obecne ocieplanie się klimatu będzie wpływało na podnoszenie się poziomu mórz w kolejnych stuleciach. | JS

[Trzeba przynajmniej utrzymać tempo spalania paliw kopalnych jak węgiel, ropa naftowa, w imię UTOPIJNEGO dobra; ZGODNIE Z OBECNIE STOSOWANYMI TEORIAMI EKONOMICZNYMI, to w tedy będzie coraz szybciej lepiej... - red.]


http://www.klimatdlaziemi.pl
WPŁYW GLOBALNEGO OCIEPLENIA NA GOSPODARKĘ
Globalna gospodarka już teraz musi wydawać 1 proc. PKB (184 mld funtów) rocznie na przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu. W przeciwnym razie musimy się liczyć z tym, że za 10 lat koszty będą 20-krotnie wyższe.


http://www.o2.pl / http://www.sfora.pl | Piątek [28.08.2009, 06:09] 1 źródło
ILE KOSZTUJE NAS GLOBALNE OCIEPLENIE
Trudno nawet wyobrazić sobie taką kwotę.

Organizacja Narodów Zjednoczonych początkowo oceniała koszty adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych na Ziemi na ok. 40-170 mld dolarów rocznie - podaje "Telegraph".
Koszty te porównywalne są do organizacji 3 igrzysk olimpijskich rocznie.
Jednak nowe badania pokazują, że realny koszt ochrony ludności i budynków przed podniesionym poziomem morza oraz temperaturą będzie co najmniej 3-krotnie wyższy niż oceniano.
Nowa kwota sięga 500 miliardów dolarów.
Skąd ta różnica?
Poprzednie badanie nie brało pod uwagę częstszych burz, zwiększonego ryzyka chorób wywołanych wyższą temperaturą oraz zanikającego parasola chmur (z powodu wycinania lasów tropikalnych) - podaje "Telegraph".
Najnowszy raport został przygotowany specjalnie z myślą o spotkaniu w Kopenhadze, gdzie przedstawiciele 90 krajów będą rozmawiać o zmieniającym się klimacie.
Ilość pieniędzy jaką zebrani w Kopenhadze przeznaczą na ten cel, pozwoli określić czy osiągniemy porozumienie w kwestii globalnego ocieplenia - mówi prof. Martin Perry były przewodniczący Intergovernemental Panel on Climate Change. | JP


„WPROST” nr 1046, 15.12.2002 r.: 500 miliardów złotych wyłudzili (w ciągu 12 lat) od nas górnicy, kolejarze, rolnicy i politycy.
Tylko w latach 1990-2005 dopłaty do górnictwa wyniosły 65 mld zł.

„NEWSWEEK” nr 34, 28.08.2005 r.: Według wyliczeń rządu w ciągu 15 lat z podatków będziemy musieli dołożyć górnikom 97 mld zł.

http://www.interia.pl | Czwartek, 27 listopada (17:05)
Dodatkowy koszt stosowania węgla w gospodarce to 354 mld euro rocznie - wynika z raportu organizacji ekologicznej Greenpeace, zaprezentowanego w czwartek na konferencji.


http://www.klimatdlaziemi.pl
Emisja CO2: Transport
Aktualnie po drogach świata jeździ 1 miliard samochodów – 200 milionów ciężarówek i 800 milionów samochodów osobowych, a przewiduje się, że do 2050 roku liczba aut podwoi się do 2 miliardów.

Warto też zaznaczyć, że samochody odpowiadają za 65% zanieczyszczeń emitowanych na obszarze Unii Europejskiej. Do tego spaliny samochodowe są dużo bardziej szkodliwe dla ludzi niż zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu, bo rozprzestrzeniają się w dużych stężeniach na niskich wysokościach w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi.

Koszt transportu samochodem osobowym jest w rzeczywistości wyższy niż płacą za to użytkownicy samochodów – bezpośredni koszt jednego kilometra jest pokrywany w zaledwie 25 procentach przez użytkownika samochodu, resztę kosztów ponosi społeczeństwo.

Wyprodukowanie samochodu to emisja ~5 ton CO2, nie mówiąc już o jego wykorzystywaniu.


http://209.85.129.132/search?q=cache:Xs ... =firefox-a
Samochody w Polsce emitują 26 mln ton dwutlenku węgla rocznie. Zanieczyszczenia motoryzacyjne są bardziej groźne niż przemysłowe gdyż rozprzestrzeniają się w dużych stężeniach na niskich wysokościach w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi.

Przeciętny europejski samochód emituje przeszło 4 tony dwutlenku węgla w ciągu roku.

W wyniku działalności człowieka związanej transportem do oceanów dostaje się 3 mln ton ropy rocznie w wyniku katastrof tankowców. Tylko w 1990 roku do mórz dostało się 100 000 ton ropy w wyniku katastrof tankowców. Oszacowano, że katastrofa „Exxon Valdez” spowodowała śmierć 100 000-300 000 ptaków i tysięcy innych istnień, a katastrofy o tak poważnych skutkach ekologicznych zdarzają się przynajmniej raz w roku.


Więcej:
4. TO TYLKO PROKONSUMPCYJNA (POJAZDOWA) EKONOMIA...
http://www.wolnyswiat.pl/forum/viewtopi ... c&start=45


http://www.o2.pl | Poniedziałek [03.08.2009, 12:14] 1 źródło
KOŃCZĄ SIĘ ŚWIATOWE ZASOBY ROPY
Ostrzegają specjaliści z sektora energetycznego.

Analitycy mówią już o kolejnym nadchodzącym kryzysie, tym razem związanym z wyczerpywaniem się złóż ropy naftowej.
Zarówno opinia publiczna jak i rządy wielu państw nie zwracają uwagi na fakt, że zasoby ropy, na których opiera się cała nasza cywilizacja, kończą się szybciej niż przewidywano - mówi dr Fatih Birol, dyrektor International Energy Agency.
Według pesymistycznych przewidywań, szczyt wydobycia mieliśmy osiągnąć za 10 lat. Okazało się jednak, że rzeczywistość jest o wiele gorsza. Niedawne badania przeprowadzone na ponad 800 polach naftowych wykazały, że jesteśmy bliżej katastrofy niż sądziliśmy.
W dużej części największych pól naftowych już osiągnęliśmy szczytowy punkt wydobycia, a prędkość jego spadku podwoiła się w stosunku do wyników sprzed dwóch lat - pisze "Independent".
Dr Birol ostrzegł kraje zachodnie przed nieuchronnym kryzysem.
Siła rynkowa kilku krajów wydobywających ropę naftową, głównie na Bliskim Wschodzie, wzrośnie bardzo szybko. Już teraz mają w ręku około 40 proc. światowego rynku naftowego - ostrzega ekonomista. | JP

[Trzeba przynajmniej utrzymać cenę ropy; ropa musi być tania...; trzeba pobudzać sprzedaż pojazdów napędzanych benzyną, ropą...; Trzeba dalej słuchać prokomercyjnych ekonomistów, mnie dalej zmilczać, to wtedy będzie coraz szybciej lepiej... - red.]
– Według szacunków UNICEF, 1 mld młodocianych na świecie żyje w skrajnej nędzy!

– Codziennie umiera z głodu 110.000 osób, w ciągu roku zaś 40 milionów ludzi, w tym 7 milionów dzieci!

– Każdego roku przeszło 12 milionów dzieci umiera na choroby związane z niewłaściwym odżywianiem!

http://www.o2.pl | Sobota [20.06.2009, 07:11] 5 źródeł
JUŻ PONAD MILIARD LUDZI GŁODUJE
To przez kryzys oraz rosnące ceny żywności.
Jedna szósta ludzkości cierpi z powodu głodu - poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.
Liczba głodujących w ciągu roku wzrosła o około 100 mln.
Kryzys głodowy to poważne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie - powiedział Jacques Diouf z FAO.
Prawie wszyscy niedożywieni są mieszkańcami krajów rozwijających się. Około 642 mln ludzi cierpi głód w Azji i regionie Pacyfiku, a 265 milionów na obszarze Afryki subsaharyjskiej. | TM

http://www.o2.pl | Sobota [21.03.2009, 22:34] | Na świecie 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do czystej wody.


http://www.interia.pl | Poniedziałek, 27 października (06:44)
KAŻDY Z NAS ZOSTANIE ALERGIKIEM
Łzawienie oczu, ciągły katar, wysypka i problemy z oddychaniem - te nieprzyjemne dolegliwości odczuwa coraz więcej z nas. Dziś prawie co drugi Polak ma alergię - wynika z najnowszych badań ECAP ("Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce") przeprowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Warszawie, czytamy w dzienniku "Polska".
- W naszym kraju jest największy odsetek alergików na świecie. Każdy z nas prędzej czy później zachoruje na alergię - mówił na konferencji prof. Bolesław K. Samoliński, kierownik badania.

Wyniki badań są zatrważające - aż 40 proc. Polaków cierpi na alergię, u 35 proc. zdarzają się stany zapalne błony śluzowej nosa, a alergiczny nieżyt nosa, który może prowadzić do astmy, ma co czwarty badany.

Astma, czyli przewlekłe zapalenie oskrzeli wywołane przewlekłą alergią, jest dziś naszym największym problemem zdrowotnym. Choruje na nią aż 3 mln rodaków. - Przy tym aż 70 proc. astmatyków nie wie, że jest chorych - alarmuje prof. Samoliński.

Astma atakuje ludzi młodych. Z danych GUS wynika, że w grupie osób do 29. roku życia jest najczęstszą chorobą przewlekłą. To choroba cywilizacyjna. Dziś na świecie choruje na nią aż 300 mln ludzi, a w ciągu kolejnych 15 lat ich liczba wzrośnie o kolejne 100 mln. Astma jest chorobą śmiertelną. W jej wyniku w Europie co godzinę umiera jedna osoba. (...)
Źródło informacji: INTERIA.PL/Polska

http://www.o2.pl | 2008-10-30 20:02
POLACY NAJCZĘŚCIEJ MAJĄ PROBLEMY ZE WZROKIEM, NADCIŚNIENIEM I NADWAGĄ
Problemy ze wzrokiem (57 proc.), nadciśnienie tętnicze (56 proc.) oraz nadwaga lub otyłość (47 proc.) to główne dolegliwości, na które cierpią Polacy - wynika z europejskiego sondażu na temat zdrowia Europe Health 2008.
Europejczycy najczęściej borykają się z nadciśnieniem tętniczym (42 proc.), problemami ze wzrokiem i nadwagą (po 38 proc.). Mają problem także z wysokim poziomem cholesterolu (35 proc.) i cierpią na stres (31 proc.). Co trzeci badany zmaga się z bezsennością lub zaburzeniami snu. Za najzdrowszych uważają się Szwajcarzy i Belgowie. Najmniej ze swojego stanu zdrowia zadowoleni są Rosjanie.
(...)
Znaczna część badanych Polaków dotknięta jest chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak stres (41 proc.) i bezsenność, zaburzenia snu (36 proc.) lub depresja (22 proc.). Ponad jedna trzecia (34 proc.) badanych Polaków cierpi na zbyt wysoki poziom cholesterolu.
Problemy ze słuchem ma 29 proc. polskich respondentów, a 24 proc. ma problem z zaparciami (częściej niż średnia europejska). Co piąty badany miał problemy z pamięcią, a 20 proc. badanych Polaków choruje na cukrzycę.

Polacy rzadko deklarowali, że zmagają się z zaburzeniami sprawności seksualnej (9 proc.), z menopauzą (14 proc.) i nietrzymaniem moczu (15 proc.). Stosunkowo rzadko też cierpią z powodu osteoporozy (17 proc.). | (PAP)

http://www.o2.pl | Czwartek [14.05.2009, 11:04]
NASZE DZIECI BĘDĄ ŻYŁY KRÓCEJ
Przeciętny młody Polak będzie żył 5 lat krócej, niż jego rodzice! Naukowcy z amerykańskiego National Institutes on Aging alarmują: najwyższy czas zmienić ...
Dodał: EdgarS

"NEWSWEEK" nr 20, 21.05.2006 r.: Badaczy dopingują niewesołe prognozy epidemiologiczne: w ciągu najbliższych dziesięciu, dwudziestu lat co trzeci z nas zachoruje na nowotwór.

http://www.o2.pl | Środa [10.12.2008, 08:22]
OTO ŚWIATOWY ZABÓJCA NUMER JEDEN
Za dwa lata rak będzie zabijał więcej ludzi niż choroby serca - szacuje Światowa Organizacja Zdrowia. Do roku 2030 gwałtownie wzrośnie liczba chorych i umierających na nowotwory.


Więcej materiałów znajduje się na mojej stronie internetowej: http://www.wolnyswiat.pl
Ostatnio zmieniony ndz sie 30, 2009 2:23 pm przez admin, łącznie zmieniany 4 razy.

admin
Site Admin
Posty: 3505
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » ndz lip 19, 2009 12:59 pm

Piotr Kołodyński - RACJONALISTA (redaktor - http://www.wolnyswiat.pl ) - kandydat na PREZYDENTA RP w 2010 r.

NAJPIERW WY, ZRÓBCIE COŚ... KONSTRUKTYWNEGO, A PÓŹNIEJ MOJA KOLEJ (samo się nic nie zrobi; na to by było dobrze - i by czerpać z tego profity - trzeba sobie zapracować; pretensje, o skutki lenistwa, bierności, proszę mieć później do siebie)
Redaktor internetowego pisma (oraz kandydat na prezydenta??? – Nie posiadam żadnego zaplecza finansowego, kadrowego, medialnego (oprócz swojego pisma internetowego) – bez pomocy - a czekam na nią od 2000 r. - na pewno prezydentem nie zostanę. A wówczas nic się nie zmieni (może być co najwyżej gorzej!); nigdy nie należałem do żadnej partii, parafii ani nie pełniłem żadnej funkcji)
Piotr Kołodyński

PRAWO KATZA: LUDZIE I NARODY BĘDĄ DZIAŁAĆ RACJONALNIE WTEDY I TYLKO WTEDY, GDY WYCZERPIĄ JUŻ WSZYSTKIE INNE MOŻLIWOŚCI...

http://www.wolnyswiat.pl WBREW ZŁU!!!
PISMO NIEZALEŻNE – WOLNE OD WPŁYWÓW JAKICHKOLWIEK ORGANIZACJI RELIGIJNYCH, PARTII, UGRUPOWAŃ I STOWARZYSZEŃ ORAZ WYPŁOCIN REKLAMOWYCH. WSKAZUJE PROBLEMY GOSPODARCZE, POLITYCZNE, PRAWNE, SPOŁECZNE I PROPOZYCJE SPOSOBÓW ICH ROZWIĄZANIA (RACJONALNE MYŚLI, ANALIZY, WNIOSKI, POMYSŁY, POSTULATY, I ICH ARGUMENTACJA, CAŁE I FRAGMENTY ROZSĄDNYCH, INTERESUJĄCYCH MATERIAŁÓW Z PRASY I INTERNETU)

Czy znów o tym kto zostanie prezydentem zadecydują pieniądze, układy (i wynikłe z tego zobowiązania – bynajmniej nie wobec wyborców...), chęć kariery, „niezależne, obiektywne - rzetelne - odważne media”…; mniejsze zło (i wyborcy będą się cieszyć... bo mogło być gorzej – czyli w Polsce ma być nienajgorzej...)?!
Czy też powinny zadecydować racjonalne argumenty; twórcze, konstruktywne zdolności?
Oni - obecnie, medialni kandydaci - są u tzw. władzy od wielu lat. A efekt to długi („tylko” dług publiczny wynosi 650 mld. zł!), afery, przestępczość (w więzieniach brak msc!), bezrobocie, nędza (GUS podaje , iż 60% (23 mln.) społeczeństwa żyje poniżej minimum socjalnego (z tego 5 mln. w skrajnej nędzy)), afery itp., itd.! To ONI są współodpowiedzialni za obecną - katastrofalną - sytuację w kraju! Zawsze dbali TYLKO o własne interesy, bądź wykazywali się biernością, co praktycznie na jedno wychodzi! Nie mają też racjonalnego pomysłu - nawet dla efektu medialnego - na poprawę sytuacji, która ich troska TYLKO przed wyborami... Więc grają na emocjach najszerszych mas - wyborców - w rodzaju: Bóg, honor i Ojczyzna. – Nawet z tym... nigdy nie mieli nic wspólnego. Czy tak będzie dalej zależy od Was (...). Ponownie wybierając ludzi z tego układu..., oprócz wiadomych (...) konsekwencji, utwierdzą dodatkowo P. tych osobników o słuszności swojego postępowania, a ukarzą tych, którzy chcieliby coś zdziałać, pokazując im kto... jest nagradzany – jak należy postępować...!
Jeżeli chcesz sobie z dumą powiedzieć przed lustrem: chociaż raz w życiu przyczyniłem/am się do czegoś wielkiego, odważnego - mądrego - dla siebie, innych, kraju - przyszłości - to idź do urny i zrób to (a wcześniej przeczytaj moje pismo i pomóż (...)).

W brew pozorom nie opisuję tutaj Ukrainy, Białorusi czy Korei Północnej, to tylko... Polska! Czy dalej takiej, a prawdopodobnie jeszcze gorszej, chcecie (destrukcyjne, utopijne, jawne i niejawne dyktatury i półdyktatury, co i nam grozi, mają się, wokół, dobrze!...)?!

OSOBY CHCĄCE WESPRZEĆ MOJE PISMO, DZIAŁANIA PROSZĘ O WPŁATY NA KONTO:
Piotr Kołodyński
BANK PEKAO SA II O. WARSZAWA

Nr rachunku: 74 1240 1024 1111 0010 0521 0478
Przy wpłatach do 800 PLN należy podać: imię i nazwisko, adres, nr PESEL oraz tytuł wpłaty (darowizna na pismo „Wolny Świat”). Wpłat powyżej 800 PLN można dokonać tylko z konta bankowego lub kartą płatniczą.
ILE ZOSTAŁO WPŁACONE BĘDĘ PRZEDSTAWIAŁ CO 3 MIESIĄCE NA PODSTAWIE WYDRUKU BANKOWEGO (na życzenie, przy wpłacie od 100 zł, będę podawał jej wielkość oraz wskazane dane wpłacających).
Stan wpłat od 2000 r. do 2018 r.: 100 zł.
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 8:31 am przez admin, łącznie zmieniany 4 razy.

admin
Site Admin
Posty: 3505
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » ndz lip 19, 2009 1:00 pm

...

admin
Site Admin
Posty: 3505
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » ndz lip 19, 2009 1:20 pm

UŚWIADAMIAJĄCY WSTĘP

TO, CO ODMIENNE BUDZI NIECHĘĆ, OBAWY, UPRZEDZENIA, STRACH
Wiele rzeczy jest umownych, wynika z tradycji, warunków w jakich zostało się wychowanym, wpojonych idei, naśladowania innych w poglądach, postępowaniu, no i oczywiście z realizacji utopii...

Tak, jak nie ma idealnych ludzi, tak nie ma idealnych rozwiązań; trzeba wspierać najmniej niedoskonałych osobników, stosować rozwiązania z najmniejszą ilością niepożądanych skutków ubocznych – wybierać to, co jest najlepsze (hierarchia ważności, wartości dotyczy wszystkich, wszystkiego).
To oczywiste, że to nie spodoba się psychopatom, debilom, kanaliom, degeneratom, pasożytom, egoistom, ale czy to są osoby kompetentne; wiarygodne; odpowiedzialne, osobnicy, których należy słuchać, którym należy ulegać czy wręcz przeciwnie (ich negatywna opinia już daje mandat do postąpienia wbrew jej)(jak tacy ludzie rozumują, postępują, przejmują się, dbają, traktują własne, innych, w tym własnego potomstwa zdrowie, życie widać chociażby po narkomani, alkoholizmie, nikotynizmie - co dotyczy, łącznie, miliardów, ludzi! A wydatki, starty finansowe z tym związane liczone są, w skali światowej, w setkach miliardów! Z powodu nikotynizmu umiera ok. 5 mln ludzi rocznie (co dziesiąty zgon), a setki mln chorują! Następny przykład to dotowany, absurdalny, krótkowzrocznie-egoistyczny konsumpcjonizm pojazdowo(-rabunkowo-spalinowo-degradacyjno-hałasowo-wypadkowo-chorobowy)! W wypadkach samochodowych ginie na świecie ponad 1,2 mln osób, a ok. 50 mln odnosi obrażenia! Kolejny przykład to (absurdalne-krótkowzrocznie-egoistyczne-rabunkowo-dewastacyjno-degradacyjne) dotowane górnictwo węglowe na cele energetyczne, sama energetyka węglowo-spalinowo-dewastacyjno-degradacyjno-chorobowa! Jedno i drugie pochłania kolejne setki miliardów! Jedno miejsce pracy stworzone w ramach popularnego w czasie prezydentury Billa Clintona programu "First start" (dla osób na zasiłkach) kosztowało gospodarkę USA około 250 tys. dolarów!); czy to jest sensowny powód by nie postępować dalekowzrocznie, rozsądnie, dogłębnie etycznie; w interesie nie tylko naszego gatunku, ale i pozostałych istnień na ziemi?! Zrównywanie takich osobników z osobami wartościowymi, pożytecznymi, o korzystnym potencjale jest absurdalne, demoralizujące, pogrążające, katastrofalne w skutkach już dla Nas, a co dopiero dla przyszłych pokoleń!!!


Ludziom to nigdy dogodzić nie można, zamiast się cieszyć, że wszystko rośnie, to oni narzekają...
TRZA MIEĆ ROLNICZE PODEJŚCIE DO ŻYCIA – CIESZYĆ SIĘ JAK WSZYSTKO ROŚNIE

Długi rosną? Rosną!
Ceny rosną? Rosną!
Bieda rośnie? Rośnie!
Majątki bogaczy rosną? Rosną!
Zarobki parlamentarzystów rosną? Rosną!
Zawartość CO2 w atmosferze rośnie? Rośnie!
Globalna temperatura rośnie? Rośnie!
Liczba wyciętych lasów rośnie? Rośnie!
Liczba i siła huraganów rośnie? Rośnie!
Liczba i natężenie susz rośnie? Rośnie!
Pustynnienie gleby rośnie? Rośnie!
Liczba topniejących lodowców rośnie? Rośnie!
Poziom wody w akwenach morskich rośnie? Rośnie!
Koszty zmian klimatycznych rosą? Rosną!
Liczba ludzi rośnie? Rośnie!
Liczba śmieci rośnie? Rośnie!
Zanieczyszczenie, degradacja środowiska rośnie? Rośnie!
Liczba głodujących i umierających ludzi rośnie? Rośnie!
Liczba zarażonych rośnie? Rośnie!
Ilość chorób rośnie? Rośnie!
Liczba chorych rośnie? Rośnie!
Coraz bardziej chora i głupia młodzież rośnie? Rośnie!
Degeneracja naszego gatunku rośnie? Rośnie!
Liczba m.in. samochodowych wypadków i ich śmiertelnych i kalekich ofiar rośnie? Rośnie!
Liczba emerytów i rencistów rośnie? Rośnie!
Wydatki na emerytów i rencistów rosną? Rosną!
Wydatki na urzędników rosną? Rosną!
Wyczerpywanie surowców rośnie? Rośnie!
Ilość reklam rośnie? Rośnie!
Zagłada życia rośnie? Rośnie!
Ilość problemów i problemy rosną? Rosną!!
WSZYSTKO ROŚNIE!!!

No to o co się rozchodzi???


CO ROBIĆ BY DALEJ BYŁO TAK DOBRZE.../ŻEBY BYŁO JESZCZE SZYBCIEJ LEPIEJ...
Tego, no... By dalej było tak dobrze, to trzeba nic nie robić.
Ewentualnie by jeszcze szybciej było coraz lepiej, to trzeba wzmocnić demokrację, zwiększyć komercyjny kapitalizm, czyli, m.in., banki muszą jeszcze więcej inwestować, pożyczając na ten cel pieniądze, w konsumpcjonizm. Trzeba też, w tym celu, zwiększyć liczbę reklam, obniżyć cenę ropy, by ją szybciej wyczerpać i zwiększyć przy okazji m.in. zawartość CO2 i innych spalin w atmosferze, ludzie muszą kupować więcej samochodów (co właśnie sprzyja wyczerpywaniu złóż ropy, oraz zwiększaniu liczby rannych, kalekich z powodu wypadków. Żeby zwiększyć zatrucie powietrza, gleby i wody, by przybywało chorych od spalin, hałasów. By zwiększyć wydatki m.in. na leczenie, renty). Trzeba też wylesić i odrolnić całą kulę ziemską, a następnie ją zabetonować i zaasfaltować, by m.in. zwiększyć zużycie energii potrzebnej do utrzymywania budynków, korzystania z pojazdów, emisję m.in. CO2, i zmniejszyć obszary rolnicze, zazielenienie. Trzeba również dopłacać rolnikom (żeby skupować od nich dotowaną nadprodukcję; żeby wyjaławiali jak najwięcej ziemi; by zanieczyszczenie środowiska utrzymywać na stałym poziomie, by szybciej powstawały obszary stepu, pustyni), dopłacać do górnictwa (by wydobyć resztę węgla; by spalin, na razie..., nie ubywało), jak najdłużej utrzymywać przy tzw. życiu dogorywających ludzi (by wydatki na tzw. lecznictwo rosły, rosły i rosły; by dla pozostałych m.in. na leczenie pieniędzy było coraz mniej, mniej i mniej), jak najwięcej pieniędzy wydawać na zbrojenia, itp., oraz dalej zmilczać osoby rozsądne, mające konstruktywny potencjał; robić to, co do tej pory, czyli nic nie zmieniać (nie wyciągać rozsądnych wniosków) – to wtedy będzie coraz szybciej lepiej...


"Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie." Peter Drucker
Ostatnio zmieniony sob lip 25, 2009 7:53 pm przez admin, łącznie zmieniany 1 raz.

admin
Site Admin
Posty: 3505
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » śr lip 22, 2009 11:36 am

...

admin
Site Admin
Posty: 3505
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » śr lip 22, 2009 11:37 am

"WPROST" Numer: 21/2009 (1376)
KOSZMAR PREZYDENTA
Największa batalia rozgrywa się o… najnudniejszą posadę w Polsce. W dodatku to stanowisko nadwerężające ciało, duszę i umysł. Politycy PO twierdzą, że do korony politycznego stworzenia potrzeba im prezydentury, bo w ten sposób zrealizują wszystko, co obiecali. Podobnie wcześniej twierdzili politycy PiS. Będzie odwrotnie. Bo prezydentura to miejsce, gdzie nie można zrealizować prawie niczego albo robi się rzeczy, których przed wyborem za żadne skarby nie chciałoby się robić.
Prezydentura w naszym kraju to stanowisko masakra. Pomijając zapisany w konstytucji przymus naparzania się z premierami (niezależnie od tego, czy zaczyna się miło, czy wrogo, zawsze kończy się „na noże"), prezydent jest najbardziej narażonym na urzędniczą nudę politykiem w Polsce. Po pierwsze, musi w ciągu roku przyjąć każdego z ponad 120 ambasadorów akredytowanych w Warszawie. Po drugie, ma jeszcze ze trzystu innych gości w roku i co najmniej drugie tyle interesantów, co oznacza, że codziennie musi robić coś, co normalnego człowieka doprowadzałoby do rozpaczy. Po trzecie, musi gdzieś tam wyjeżdżać – za granicę i po kraju – co jest równie zabawne jak łowienie ryb w stawie, gdzie ryb nie ma. Po czwarte, musi ściskać dłonie różnym nominowanym profesorom, sędziom czy kawalerom orderów, przez co można się stać robotem. Po piąte, powinien bywać na uroczystościach państwowych, co zabawne jest przez 15 minut. Po szóste, musi czytać różne papiery do ułaskawień, co jest dobre dla scenarzystów horrorów, ale nie dla normalnej psychiki. Po siódme, musi słuchać swoich urzędników i czytać ich opracowania, co męczące jest już na samą myśl o tym. I można tak wyliczać jeszcze długo.

I jak tu się dziwić, że Aleksander Kwaśniewski uciekał do oglądania Eurosportu i zażywania leków, których skutkiem ubocznym były różne choroby goleni czy filipińskie przypadłości? I co się oburzać, że Lecha Wałęsę nosiło do zadzierania ze wszystkimi w niemal każdej sprawie, do nieustannego burzenia i podgryzania? I co się Janusz Palikot czepia Lecha Kaczyńskiego oraz wymyśla niestworzone rzeczy, zamiast mu współczuć? Byli prezydenci po prostu normalnie reagowali na nudę i niemiłosierną mitręgę. Kiedyś, gdy się komuś źle życzyło, mówiło się: „obyś cudze dzieci uczył". Teraz powinno się mówić: „obyś został prezydentem RP”. Tym bardziej że dotychczasowi prezydenci oraz obecny popełniali fatalny błąd, czyli zamieszkiwali w pałacu. A czy ktoś może się czuć dobrze, mieszkając we własnym biurze? Można się wczuć w to, co przeżywają w Polsce prezydenci, gdyby ktoś miał tak głupi pomysł, żeby uczestniczyć w publicznych debatach „jedynek” na listach do europarlamentu. Przecież to potworna nuda i straszna katorga. A prezydent ma tak na co dzień. W dodatku przestaje być wolnym człowiekiem, bo gdzie się ruszy, to za nim BOR-owcy, tajniacy, paparazzi itp.

Jeśli Donald Tusk zostanie nawet szefem państwa, to przecież nuda i rutyna wybiją mu z głowy jakiekolwiek reformatorskie zapędy (zakładając, że będzie je miał). Prezydentem warto być co najwyżej po to, by się przekonać, że być nim nie warto. A i prestiż jest wątpliwy, szczególnie po zakończeniu kadencji. Bo przecież ile się Wałęsa i Kwaśniewski muszą namęczyć, żeby ten marny milion rocznie „na waciki" zarobić. A jeszcze wielu po nich jeździ jak po łysej kobyle, nie biorąc pod uwagę, że różne ich wady i przypadłości to swego rodzaju choroba zawodowa, czyli skutek wyjątkowo szkodliwych warunków pracy. Jest oczywiście taka możliwość, że prezydentem się zostaje dla nas, Polaków. Żeby nam zrobić dobrze. Ale jak tego dokonać, skoro tyle czasu zajmują różne nudne ofi cjałki, skoro tak długo ślęczy się w biurze? Wielu się teraz czepia Lecha Wałęsy za jego romans z Declanem Ganleyem. A przecież wystarczy pomyśleć, że był prezydentem, żeby zrozumieć, jakie to dalekosiężne efekty zostawia w psychice i osobowości. Dlatego proponuję, żeby prezydentów objąć specjalną ochroną, nawet szerszą niż to było przed wojną z Ignacym Mościckim. Nie można mieć za złe komuś, kto z definicji ma tak przechlapane jak żaden z nas, przeciętnych obywateli.

Autor: Stanisław Janecki


STĄD CHCĘ WPROWADZIĆ ZMIANY:

KLUCZOWE ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODZENIEM PRZEZ OSOBY MAJĄCE PODEJMOWAĆ DECYZJE MAJĄCE WPŁYW NA INNYCH, OTOCZENIE, ŚWIAT; RZECZYWISTOŚĆ
– Zabezpieczeniem, by do pełnienia ważnych funkcji, obejmowania ważnych stanowisk nie byli dopuszczani, świadomi, nieświadomi, zidentyfikowani, niezidentyfikowani, uświadomieni, nieuświadomieni, jawni, niejawni psychopaci, debile; kanalie jest absolutny wymóg racjonalnego, a więc dogłębnie etycznego, dalekowzrocznego, w sposób merytoryczny, całościowo wykazany, uzasadniania głoszonych tez, teorii, wniosków, przedstawianych propozycji, postępowania, itp.!
Czy dotychczas pełniący ważne funkcje, zajmujący ważne stanowiska, podejmujący ważne decyzje spełniają ten wymóg (czy efekty ich działań - RZECZYWISTOŚĆ - potwierdzają składane przez nich deklaracje, przedstawiane motywy, głoszone przez nich założenia)...

- prezydentem zostaje najkompetentniejsza, wybitna, osoba, wybrana przez najkompetentniejsze, wybitne, osoby (trzeba powoływać w tym celu specjalną grupę niezależnych ludzi, z odpowiednimi uprawnieniami, w tym do odsunięcia od władzy, zdjęcia z urzędu, prezydenta), a nie przez niekompetentne masy w powszechnym głosowaniu
- zdjąć z niego obowiązki kurtuazyjno-reprezentacyjne, itp. (mają się tym zajmować, jeśli to konieczne, zastępcy, i inne osoby)
- musi mieć b. silną konstytucyjnie umocowaną pozycję (będę wnosił/zgłaszał/ogłaszał/zarządzał: inicjatywy/dekrety/rozporządzenia/zarządzenia z mocą ustawy, i muszą one być bardzo trudne do odrzucenia przez Sejm (nie można będzie tego zrobić przez głosowanie (osób niekompetentnych), tylko merytorycznie!).


Problemem jest weryfikacja takich osób, bo zdolne do tego są właśnie tylko osoby wybitne. Więc najtrudniejszy będzie początek (pomocnymi przesłankami do weryfikacji może być sprawdzenie dotychczasowego postępowania kandydatów/ek na takie funkcje (z pominięciem ew. „potknięć, reperkusji demoralizującego działania biedy (głodu; skutków obrony zdrowia, życia)(w której często takie osoby żyją...))). Członkowie »rady wyborczej« dokonujący weryfikacji kandydatów na ważne funkcje muszą najpierw sami zdać egzamin z zdolności weryfikacji testowych programów, a więc m.in. umiejętności myślenia, analizowania całościowego, w tym rozróżniania racjonalizmu od populizmu; myślenia całościowego od egoistycznego, krótkowzrocznego.
Kandydaci do pełnienia ważnych funkcji, np. na urząd prezydenta RP, muszą przedstawić program, w tym jego merytoryczne, dalekowzroczne, dogłębnie, całościowo, przeanalizowane, etyczne, uzasadnienie; wykazać, w analogiczny sposób, szkodliwe działania, dotychczas, innych, rządzących, ich ideologii (papierowe referencje, jak ukończone szkoły, zajmowane dotychczas stanowiska nie powinny mieć znaczenia, a jedynie efekty, skutki swoich działań).

Np. dotychczasowych polityków bardzo łatwo zweryfikować pod tym względem, chociażby:
6. ILE NAS KOSZTUJĄ, CO IM ZAWDZIĘCZAMY, CZYM SIĘ ZAJMUJĄ... PARTIE - RZĄD, SAMORZĄDY (CZ. 1)
http://www.wolnyswiat.pl/6h3.html

6a). ILE NAS KOSZTUJĄ, CO IM ZAWDZIĘCZAMY, CZYM SIĘ ZAJMUJĄ... PARTIE - RZĄD, SAMORZĄDY (CZ. 2)
http://www.wolnyswiat.pl/6ah3.html


7. DOPŁATY. M.IN. DO GÓRNIKÓW, ROLNIKÓW I PARLAMENTARZYSTÓW
http://www.wolnyswiat.pl/7h3.html


14s). TO TYLKO... REALIZACJA UTOPII (skrót)
http://www.wolnyswiat.pl/14sh5.html

14. TO TYLKO... REALIZACJA UTOPII (plik uniwersalny)(cz. 1)
http://www.wolnyswiat.pl/14h5.html

14a). TO TYLKO... REALIZACJA UTOPII (plik uniwersalny)(cz. 2)
http://www.wolnyswiat.pl/14ah5.html


5. EKONOMIA RACJONALNA
http://www.wolnyswiat.pl/5h2.html

5. EKONOMIA RACJONALNA - RÓŻNE MATERIAŁY
http://www.wolnyswiat.pl/5ah2.html

5. EKONOMIA RACJONALNA - O BANKACH
http://www.wolnyswiat.pl/5bh2.html
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 8:45 am przez admin, łącznie zmieniany 1 raz.

admin
Site Admin
Posty: 3505
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » wt paź 20, 2009 4:22 pm

SKRÓT PROGRAMU WYBORCZEGO:
KONIEC Z REALIZOWANIEM UTOPII, POSTĘPOWANIEM NA ODWRÓT!

Konsumpcyjny; zbytkowy, bezmyślny; szkodliwy; statystyczny „PKB” bardzo szybko ląduje i rośnie... na wysypiskach śmieci! A jego trwalsze postacie (np. samochody, mieszkania) trzeba najpierw, łącznie, z ogromnymi skutkami ubocznymi, w tym wydatkami, za ogromne pieniądze, wybudować, wyprodukować, a następnie, łącznie, z ogromnymi skutkami ubocznymi, w tym wydatkami, na tego kupno zapracować, po czym, łącznie, z ogromnymi skutkami ubocznymi, w tym wydatkami, za ogromne pieniądze, utrzymywać!

PROKONSUMPCYJNA PRODUKCJA I WYNIKŁA Z NIEJ KONSUMPCJA = MOZOLNE, OGŁUPIAJĄCE, SZKODLIWE, PŁATNE ZAJĘCIA; CHOROBY ZAWODOWE, WYPADKI; KALECTWA; RENTY; DOJAZDY; TRANSPORT; WYPADKI; SKAŻANIE, ZATRUWANIE; CHOROBY, KALECTWA; RENTY, ŚMIERĆ = PRANIE MÓZGÓW; OGŁUPIANIE, MARNOWANIE CZASU, WYPACZANIE; SZKODZENIE, POGRĄŻANIE (W TYM, W WIELONASÓB, LUDZI WYBITNYCH) TZW. REKLAMAMI = WYCIĘTE LASY, ZUŻYWANIE ENERGII, ZUŻYWANIE (OGRABIANIE Z NICH BIEDNIEJSZYCH KRAJÓW, PRZYSZŁYCH POKOLEŃ; WYCZERPYWANIE) SUROWCÓW; PRZYCZYNIANIE DO ZWIĘKSZANIA ICH CENY; PRZEWROTY, KONFLIKTY, WOJNY O SUROWCE = KALECTWA; ŚMIERĆ = EMISJA SZKODLIWYCH SUBSTANCJI, POWSTAWANIE ODPADÓW, ŚMIECI; ZAJMOWANIE MSA = SKAŻANIE, ZATRUWANIE = DEWASTACJA ŚRODOWISKA, DEGENERACJA (W TYM NASZEGO) GATUNKÓW = KATASTROFY EKOLOGICZNE; ZMIANY KLIMATYCZNE = ANOMALIE, KLĘSKI, KATAKLIZMY ŻYWIOŁOWE; PLAGI = CHOROBY (ŚMIERĆ); CIERPIENIA, NIESZCZĘŚCIA, TRAGEDIE, POTWORNOŚCI; WYMARŁE ZWIERZĘTA, KATASTROFALNA SYTUACJA NASTĘPNYCH POKOLEŃ, ZAGŁADA ŻYCIA = WYDATKI, DŁUGI; STRATY, PROBLEMY:Chory system tworzy chorych ludzi; patologia – patologię; czynienie utopijnego (czyli urojonego, wmawianego) dobra – powoduje PRAWDZIWE ZŁO!
BY MÓC DOPŁACAĆ
np. do produkcji rolnej, to trzeba zabrać pieniądze (w postaci podatków; opłacić biurokrację) konsumentom żywności...
By móc wypłacać renty, opłacać tzw. leczenie, w tym alkoholików, narkomanów, nikotynowców; degeneratów, dogorywanie w szpitalach, to trzeba zabrać pieniądze (w postaci podatków; opłacić biurokrację) pracującym, zdrowym, dbającym o zdrowie abstynentom (dbasz o swoje, swojego potomstwa zdrowie, to do roboty za marne pieniądze, i płać, tak by tobie i twojemu dziecku nie wystarczało na zdrowe odżywianie (dzięki czemu zostanie rencistą, rodzicem rencisty). A jak nie ma pracy, to głodujcie, i na bruk. Nie dbasz o swoje, swojego potomstwa zdrowie, a, to proszę bardzo płatny urlop – renta dla Ciebie (byś miał za co się (innych) truć) i Twojego dziecka) i mieszkanko... Nie starcza też wówczas pieniędzy na leczenie ludzi pożytecznych, mających zająć się zdrową prokreacją, wychowaniem dzieci, pracą umożliwiającą normalne funkcjonowanie państwa, zapewniającą prawidłowe życie społeczeństwu...
Choroba, chore dzieci są więc, w takich warunkach, pożądane...
Jeżeli leczy się chorego tzw. lekami, to tysiące ludzi, zwierząt, roślin jest trutych m.in. podczas ich produkcji, a następnie substancjami, które dostały się do środowiska, tzw. wody pitnej, łańcucha pokarmowego z wydalin tego człowieka. W wyniku czego kolejni ludzie są leczeni. Do tego trzeba dodać wpływ tych substancji na geny, a w efekcie potomstwa, tego skutki dla społeczeństwa. Powstaje efekt lawinowy...
By dać mieszkania rencistom, to trzeba ich odmówić ludziom zdrowym (by mieli prawidłowe warunki do życia), pracującym (by mieli m.in. gdzie odpocząć po pracy), rodzicom i ich dzieciom (by miały normalne warunki rozwoju)...
By móc utrzymać więźniów, to trzeba zabrać pieniądze (w postaci podatków; opłacić biurokrację) m.in. ich ofiarom...
By dać emerytom, to trzeba nie dać dzieciom...
By dać górnikom, to trzeba zrezygnować z elektrowni wykorzystujących energię odnawialną...; Zapewnianie płatnych zajęć przyczynia się do strat (...), wydatków, biedy!
Jeśli zwiększymy przyrost naturalny, liczbę msc pracy, to w wielonasób zwiększą się problemy klimatyczno-ekologiczno-zdrowotno-gospodarczo-ekonomiczno-społeczno-geopolityczne (w tym przybędzie też ludzi chorych, rencistów, emerytów), m.in. z powodu szybszego ubywania surowców, większego zużycia energii, zwiększania ilości śmieci, wielkości skażenia, zatrucia, degradacji, degeneracji, a więc i wydatków, długów!
Jeśli przeznacza się pieniądze na konsumpcjonizm, to nie będzie ich na racjonalne inwestycje; będą długi, a nie zyski!
ITP...
Najprostszym, najtańszym, najskuteczniejszym sposobem, by zapobiec m.in. takim problemom jest zastosowanie się, powrót do rozwiązania jakie stosuje natura, od milionów lat, a mianowicie selekcji POZYTYWNEJ, REGULACJI WIELKOŚCI POPULACJI.


Więcej: http://www.wolnyswiat.pl/forum/viewtopic.php?t=189


- wprowadzenie racjonalnego ustroju społeczno-polityczno-ekonomicznego, czyli gospodarki racjonalnej (ustrój prezydencki, a więc opierający się na, mającym bardzo duże możliwości prawno-ustawodawcze, liderze, z możliwością ewoluowania w kierunku jakiejś grupy, rady rządzącej, osób wszechstronnie wybitnych).

- użyteczna praca (rezygnacja z płatnych zajęć, realizacji konsumpcyjnej utopii, A więc m.in. też całkowity zakaz przymuszania do odbioru tzw. reklam), zezwolenia/koncesje ekonomiczno-ekologiczno-zdrowotno; etyczne.


Jeżeli banki będą przeznaczać pieniądze na konsumpcjonizm (...) udzielając na ten cel pożyczek, a nie inwestować w racjonalnie uzasadnione inwestycje, to nic dobrego z tego nie wyniknie dla ogółu, a w dalszej perspektywie i dla samych banków!
TZW. POMOC BANKOM-/, KONSUMENTOM...
Inwestorzy... w/, nabywcy np. mieszkań, mebli, samochodów muszą dostać po dupie jak to tylko możliwe! A nie być w wydawaniu, marnowaniu pieniędzy; truciu; wyczerpywaniu; zadłużaniu; wydatkach; zagładzie - konsumpcjonizmie - wspierani!!!
Należy więc zabronić bankom inwestowania w konsumpcjonizm (np. pożyczania pieniędzy na kupno mieszkania, mebli, samochodu osobowego)! A konsumentom radykalnie ograniczyć możliwość kupowania takich rzeczy (ludzi, mieszkań, mebli (niemodne są wyrzucane), samochodów jest wielokrotnie za dużo), poprzez odpowiednie windowanie ich cen!
Cena ropy musi rosnąć o 500 dolarów rocznie, począwszy od 1000 dolarów za baryłkę w 2010 roku.
Trzeba rozwinąć, usprawnić osobowy transport publiczny (zbiorowy)(i naturalnie zrezygnować z utopijnych płatnych zajęć, którym towarzyszy przemieszczanie się do, i z takich msc (...). Wprowadzić bezpłatne jadłodajnie (...)).

A SKĄD WZIĄĆ MIESZKANIA DLA POTRZEBUJĄCYCH?
Ludzi ma ubywać do rozsądnej - umożliwiającej zachowanie równowagi z przyrodą, w stosunku do zasobów, możliwości środowiska - wartości dzięki pozytywnej selekcji, doborowi kandydatów do prokreacji (...), eutanazji (...) – i na tym należy skupić aktywność w tej materii. Koniec z niekończącą się ekspansją betonu, asfaltu, z wyczerpywaniem surowców, zasobów, skażaniem, zatruwaniem, degradacją - konsumpcjonizmem - chorowaniem, umieraniem dzieci z głodu, degeneracją, zagładą!!!
Trzeba też wprowadzić procedurę odzysku mieszkań nie w pełni wykorzystywanych, od osób niepożytecznych, szkodliwych, przenosząc ich do schronisk.
Obecnie starcy, renciści, w tym samotni, niektórzy w dwupokojowych mieszkaniach, dogorywają, a ludzie zdrowi, młodzi, rodzice i ich dzieci nie mają gdzie mieszkać, bądź tyrają zadłużeni by spłacić lokum!


- niemal całkowita rezygnacja z budownictwa mieszkaniowego (stosować efektywną modernizację, termoizolację), i stopniowo, w miarę wyeksploatowania budynków, przejść na budownictwo energooszczędne (pasywne), dużo tańsze, mniej szkodliwe dla otoczenia, po podliczeniu wszystkich, rzeczywistych kosztów, skutków.


Bieda, niedobór użytecznych produktów, usług, wynika z działań, produkcji rzeczy zbytkowych, szkodliwych, zbędnych; z powodu marnotrawstwa potencjału produkcyjnego, działań irracjonalnych.
To racjonalna użyteczność oferty ma decydować o produkcji, sprzedaży, usłudze, a nie pranie mózgów potencjalnym tzw. klientom za pośrednictwem tzw. reklam.
ZEZWOLENIA/KONCESJE EKONOMICZNO-EKOLOGICZNO-ZDROWOTNO; ETYCZNE
Na rynku muszą funkcjonować najlepsi, a nie, kosztem zdrowia, jakości, dzięki kombinatorstwu, najtańsi (...) producenci i usługodawcy! Bo trzeba dodać fatalne, kosztowne skutki funkcjonowania takich firm.
Ilość koncesji np. na otworzenie sklepu, zakładu usługowego powinna być wydawana na podstawie sytuacji ekonomicznej już istniejących firm/liczby potencjalnych klientów. Na zarzut, iż tak się właśnie dzieje (prawa (dzikiego) rynku) odpowiadam tekstem poniżej.
Trzeba wprowadzić koncesje ekonomiczno-ekologiczno-etyczne, by nie miało mse - masowe - dogorywanie, egzystencja, zapracowywanie się (praca po 6-7 dni w tygodniu, po 10-12 godzin dziennie nie należy do rzadkości) by tylko przetrwać, bo obok konkurencja tylko czyha.... Taka działalność, oprócz zaharowywania się tych ludzi, prowadzi też do prowadzenia jej kosztem jakości, zdrowia klientów, środowiska naturalnego (...)(bo kogo na dbanie o nie stać...), pracowników, współpracujących firm. – „tańszy”, czyli nierzadko najgorszy, wygrywa. – Jak jeden z oferentów wprowadza tańszą... ofertę, wiadomo jakim kosztem (...), to pozostali mają wybór: albo wziąć przykład albo splajtować. To, co się dowiadujemy z prasy, własnych i znajomych doświadczeń (np. o przebijaniu dat ważności, zepsutej, brudnej żywności, kłopotach z wyegzekwowaniem reklamacji) to tylko wierzchołek góry!
Częste są też sytuacje rzeczywistego pracowania (np. w sklepach, punktach gastronomicznych, msh usług), łącznie, np.1-2 godziny dziennie, a reszta czasu to czekanie na klientów, którzy za to zapłacą, w tym zdrowiem w związku z ekologicznymi skutkami małej wydajności, efektywności takich rozmnożonych msc pracy, których wybudowanie, wyposażenie i eksploatacja pochłania materiały i energię, więc odbywa się kosztem zużywania surowców, środowiska.

Racjonalna użyteczność, korzyść z działalności.
Trzeba ustalać, czy dana działalność jest korzystna - w całym, ogólnym bilansie, a więc jej wpływ na przyrodę i ludzi, bilans zysków do strat; jej racjonalną i etyczną użyteczność - począwszy od np.: wydobycia, transportu, sprzedaży i przerobu surowców, następnie sprzedaży i transportu półproduktów do hurtowni, ich ponownej sprzedaży indywidualnym odbiorcom i ponownego transportu do msa przerobu, wytworzenia docelowego produktu, a następnie jego transport do kolejnych hurtowni, sprzedaż, a z nich do punktów sprzedaży dla indywidualnych odbiorców, ich sprzedaż, po czym jego wykorzystywanie, a na końcu, po zużyciu, jego pozbycie się (przetworzenie).

Czy chorzy (nowotwory), cierpiący, nieszczęśliwi, zwłoki, klęski, katastrofy spowodowane działalnością człowieka, ginąca przyroda; przyszłość ładnie wyglądają…!!!
No to może wreszcie czas zakończyć ten piękny... malowany, lakierowany, perfumowany, ładnie, z rozmachem... opakowany, podgrzewany/oziębiany, pobudzany itp., itd.; śmierdzący, dymiący, trujący, gnijący itp., itd. konsumpcjonizm; postępowanie bezmyślne, egoistyczne, krótkowzroczne, zagładę przyrody, samozagładę; realizacje utopii, i zacząć postępować rozsądnie!!

Surowce mineralne i inne zasoby NALEŻĄ TAKŻE DO NASTĘPNYCH POKOLEŃ!!!


- obowiązkowe przejście na niskoemisyjną, efektywną, z odzyskiem, obiegiem zamkniętym, oszczędną produkcję.

- produkcja trwałych produktów, o wydłużonym obowiązkowym okresie gwarancji dla sprzętów, urządzeń, itp., by później stawały się one śmieciami; trzeba zabronić sprzedaży rzeczy nietrwałych, nienadających się do recyklingu (poza uzasadnionymi wyjątkami).


- politycy ponoszą możliwie jak najpełniejsze konsekwencje swoich działań, w tym finansowo-majątkowe (choćby mieli to, nawet ułamek spowodowanych strat, odpracowywać do końca życia)(jak nie odpowiada, to nie ma przymusu).

- osoby kompetentne wybierają osoby kompetentne. Prezydentem zostaje najkompetentniejsza, wybitna, osoba, wybrana przez najkompetentniejsze, wybitne, osoby (trzeba powoływać w tym celu specjalną grupę niezależnych ludzi, z odpowiednimi uprawnieniami, w tym do odsunięcia od władzy, zdjęcia z urzędu, prezydenta), a nie przez niekompetentne masy w powszechnym głosowaniu. Członkowie tej grupy »rady wyborczej« ponoszą, tak jak politycy, jak najpełniejsze konsekwencje swoich wyborów.
Jeśli wybrańcy rady wyborczej rzeczywiście przyczynią się do korzyści, to proporcjonalnie do nich - wybrańcy, rada wyborcza - są nagradzani, jeśli do strat, to proporcjonalnie do nich są karani. Skoro Naród ponosi skutki decyzji wybrańców, to niech również wybrańcy ponoszą konsekwencje za własne decyzje.

- budowa i eksploatacja elektrowni wykorzystujących energię odnawialną bez podatków. Stopniowa likwidacja trujących elektrowni.

- bezpłatny, ekologiczny publiczny transport osobowy. Zakaz używania indywidualnych spalinowych pojazdów osobowych (można będzie używać pojazdy zasilane sprężonym powietrzem, wodorem, akumulatorem elektrycznym).

- media mają się swoją działalnością przyczyniać do jak najszerzej, najgłębiej rozumianych korzyści.

- racjonalna edukacja, obejmująca logikę, myślenie, analizowanie całościowe, dogłębnie, dalekowzrocznie konstruktywne, etyczne.

- to psychopaci, debile; kanalie; degeneraci mają ponosić wszystkie, w tym finansowe, konsekwencje swojego postępowania, a nie przyroda, ludzie normalni, dbający o zdrowie, pozytywni; przyszłe pokolenia!;

- przestępcy ponoszą, w tym spłacają, odpracowują (np. posiadając elektroniczną obrożę), wszystkie skutki swojego przestępstwa; policja, sądy, zakłady karne są więc samowystarczalne – utrzymywane przez przestępców (wypłacają tez odszkodowania niewinnie osądzonym).

- zakaz przeznaczania państwowych pieniędzy na osoby niepożyteczne, szkodliwe, degeneratów (proszę samemu szukać sponsora. A zwolennicy łożenia na nich, niech sami ich utrzymują, a nie osoby, które nie chcą, których na to nie stać); dbamy przede wszystkim - zapobiegając w ten sposób chorobom, wydatkom; stratom, problemom; inwestując - o ludzi zdrowych, młodych; pożytecznych; przyszłość.

- przede wszystkim ZAPOBIEGANIE, a jeśli się nie uda, to - ekonomicznie, ekologicznie, etycznie, wg statusu uzasadnione - leczenie chorób.
Osoby o statusie: osoba przeciętna: Przed 30-tym rokiem życia leki i leczenie bezpłatnie – to jest inwestycja. Między 30-tym, a 45 rokiem życia leki i leczenie płatne w 50%. Powyżej 45 lat odpłatność leków i leczenia 100% (w wielu przypadkach te pieniądze nie zwróciłyby się). Niepełnosprawni, hoży od urodzenia (dożywotni, i nie zdolni do jakiejkolwiek konstruktywnej działalności) powinni ponosić pełną odpłatność za leki i leczenie. – To żadna zasługa takich osób, ani wina społeczeństwa, i nie leży to w naszym interesie, by takich ludzi płodzić, rodzić, na nich łożyć (mogą szukać sponsora, brać udział w testowaniu leków, itp. – muszą wykazać (ich rodzice, opiekunowie) jakąś konstruktywną inicjatywę, według zasady: coś za coś); nikotynowi, narkotykowi, alkoholowi, żywieniowi itp. degeneraci, samobójcy - przeznaczający, razem, miliardy zł na takie substancje - muszą ponosić 100% odpłatność za leki i leczenie, ale nie lekarzom, tylko państwu (lekarz wypisywałby rachunek za swoje usługi. Nie jest to idealne, bo sprzyjające korupcji rozwiązanie, ale jest lepsze od obecnego postępowania).
Osoby o statusie: osoba pożyteczna, osoba wybitna muszą być, m.in. w tym względzie, uprzywilejowane.
Obecnie ludzie świadomie, nieświadomie się degenerują, gdyż niski status »degenerata, pasożyta«, czyli nałoga, chorego, najlepiej posiadającego jeszcze chore dziecko, daje profity. Ja proponuję ten trend odwrócić.

Ponieważ lekarzom, w tym stomatologom, nie opłaca się skutecznie leczyć, to trzeba to, ekonomicznie, wymusić, a mianowicie wypłać im wyłącznie stałą, nigdy nie zmniejszaną, pensję. A czy będą nieskutecznie leczyć 6 dni w tygodniu, po 12 godzin dziennie setki ludzi, czy skutecznie leczyć kilkanaście osób, co 2-gi dzień, przez 4 godziny będzie zależało od efektów ich pracy.
Firmy farmaceutyczne muszą być wyłącznie państwowe, a więc utrzymywane, ich produkty opłacane przez państwo, więc zwiększanie produkcji wynikłe z szkodzenia tzw. lekami, skażania środowiska, biedy, przedłużanie dogorywania; realizowania pseudobroczynnej utopii nie będzie się opłacało.

- selekcja, dobór kandydatów do prokreacji/redukcja przeludnienia.
Najlepszym, najskuteczniejszym i najtańszym, licząc wszystko całościowo, sposobem zwiększenia szansy urodzenia i to zdrowego dziecka; jego potencjału, walorów, jest: czyste powietrze, woda, niezanieczyszczona, niezatruta gleba, zdrowa żywność, zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia, pozytywna selekcja, dobór kandydatów do prokreacji, by każde kolejne pokolenie było m.in. mądrzejsze, zdrowsze, urodziwsze, szczęśliwsze.

- eliminacja degeneracji, czego elementem będzie m.in. całkowity zakaz publicznego trucia się; eksponowania, w tym w środkach przekazu, filmach, propagowania m.in. nikotynizmu, narkomanii, alkoholizmu; degeneracji; zarażania nałogiem.

Obecnie ludzie świadomie, nieświadomie się degenerują, gdyż niski status »degenerata, pasożyta«, czyli nałoga, chorego, najlepiej posiadającego jeszcze chore dziecko, daje profity. Ja proponuję ten trend odwrócić.

- wszyscy ludzie noszą w widocznym msu plakietkę z numerem identyfikacyjnym oraz przypisanym statusem. Osoby o statusie »osoba wybitna« nr identyfikacyjny powinny mieć w kolorze indygo, osoby o statusie »osoba pożyteczna« w kolorze fioletowym, osoby o statusie »osoba przeciętna« w kolorze szarym, osoby o statusie »osoba szkodliwa« w kolorze czarnym, osoby o statusie »osoba b. szkodliwa« w kolorze czerwonym.
Osoby pracujące muszą być uprzywilejowane, wg statusu, między innymi obsługą w pierwszej kolejności: w urzędach, msh usług, rozrywki, sklepach, w dostępie do/i w środkach komunikacji itp. Zwiększy to też motywację do podjęcia - w tym legalnej - pracy. Z kolei psychopaci, debile dewianci seksualni, osoby uciążliwe, np. tikowy, nie będą mogli wykonywać zawodów, prac, zajmować stanowisk, mieli wstępu do msc, mieszkać – gdzie mogliby robić ludziom krzywdę.
PS
Kto będzie temu przeciw: osoby pożyteczne, konstruktywne, wybitne, pozytywnie wyróżnione, które awansowały, noszące swój identyfikator z dumą, czy osobnicy pasożytniczy, szkodliwi, destrukcyjni (czyli nie tylko nie wnoszący pozytywnego wkładu, ale jeszcze pochłaniający efekty pracy innych; pogrążający ludzi, społeczeństwo, państwo)(więc co powinni mieć do powiedzenia)...

- obowiązkowe badania na obecność chorób zakaźnych i wpisywanie wyników do dokumentów (zarażeni m.in. wirusem HIV, HCV otrzymują na przedramieniu ostrzegawczy tatuaż w czerwonym kolorze: »HIV/, HCV«)

- KONIEC Z STRESOWANIEM, DRĘCZENIEM, ZNĘCANIEM SIĘ, OGŁUPIANIEM; TEGO POWIELANIEM, NAŚLADOWANIEM; EKSPONOWANIEM DEGENERACTWA, TEGO POKAZYWANIEM, EKSPONOWANIEM; OKALECZANIEM PSYCHICZNYM; ZARAŻANIEM NAŁOGAMI; NISZCZENIEM; DESTRUKCJĄ, WYDATKAMI; POGRĄŻANIEM, SZKODZENIEM; PROBLEMAMI, STRATAMI!!
Należy zrobić podział, specjalizację regionów, miejscowości, osiedli, szkół itp. według profilu psychicznego, psychologicznego, poziomu intelektu, stopnia świadomości, osiągniętego poziomu etyki; rozwoju, wrażliwości, stanu zdrowia, stopnia sprawności, wieku; statusu.
Trzeba też stworzyć województwo/region dla psychopatów, debili; kanalii, degeneratów, dewiantów, itp, a w nim powiaty, np. degeneracki z miejscowościami: nikotynowo, narkotykowo, alkoholowo. I odpowiednio: religijnowo, sadystowo, decybelowo, gejowo, zoofilowo, zwierzęcowo. Itp. Niech tam żyją po swojemu.


- trzeba zastąpić drogie, nieefektywne, niezdrowe, energo- i czasochłonne odżywianie indywidualne bezpłatnym odżywianiem zbiorowym w jadłodajniach (za okazaniem dokumentu, z prawem do 5. odpowiednio, indywidualnie, dobranych posiłków dziennie).

Szacuje się, iż ok. 90% chorób wywołanych jest niezdrowym odżywianiem (w tym spożywaniem skażonej wody).
W krajach uprzemysłowionych różnego rodzaju zatruciom pokarmowym ulega aż 30 proc. mieszkańców. W samych Stanach rocznie notuje się 76 mln zatruć i 5 tys. zgonów.
Posiłków, zdrowej żywności, zdrowego odżywiania nie zapewniamy, ale bezpłatne leczenie, rentę, koszty utrzymania ochroniarzy, kradzieży, rozpraw w sądzie, pobytu w więzieniu ponosimy...

ZALETY ZBIOROWEGO ODŻYWIANIA/ ZASTOSOWANIA JADŁODAJNI - PO SPEŁNIENIU WSZYSTKICH WYMOGÓW -, to oszczędzony czas (nie trzeba robić zakupów, jechać do msa zamieszkania, przyrządzać posiłków), korzyści zdrowotne (nie trzeba dźwigać zakupów, spożywa się regularnie, zdrowe, indywidualnie dobrane posiłki, można będzie o wiele taniej, a mimo to skuteczniej kontrolować jakość produktów), oszczędzona energia (nie trzeba produkować, dowozić tylu spożywczych produktów, nie trzeba indywidualnie przyrządzać posiłków), oszczędzona woda, mniej, wykorzystywanej chemii (do indywidualnego mycia naczyń), korzyści ekologiczno-ekonomiczno-zdrowotno-ekonomiczne (nie trzeba produkować tyle chemii, tylu miliardów opakowań dziennie dla produktów, dowozić je do hurtowni, sklepów, ponosić skutków, w tym kosztów, utrzymywania tysięcy dostawców, hurtowni, sklepów, ich personelu, zużywać surowców, energii, zanieczyszczać, będzie dużo mniej śmieci; mamy mające więcej czasu i zdrowsze społeczeństwo, więc są mniejsze wydatki związane z lecznictwem; mniejsze skażenie środowiska, zatruwanie ludzi, w tym substancjami powstałymi po zażywaniu leków), i wiele innych. Czyli dojdzie do zaspokojenia biologicznej potrzeby miliardów ludzi znacznie korzystniej, z mniejszym nakładem, taniej, z dużo mniejszymi skutkami ubocznymi.

DLA OGÓLNEJ ORIENTACJI OD STRONY FINANSOWEJ
Przyjmijmy, że przeciętnie zarabiający Polak z 1500 zł wypłaty 750 zł przeznacza na jedzenie. Więc pozostaje mu na inne rzeczy 750 zł. Ja proponuję by bezpośrednio otrzymywał 1000 zł, ale za to miałby „bezpłatne”, całodzienne wyżywienie, więc tyle by mu zostawało na inne rzeczy. Z pozostałych 500 zł 250 przeznaczano by na posiłki w jadłodajniach, pozostałe 250 zł przeznaczano by na zasiłki (m.in. dla byłych pracowników sklepów).


- produkcja i sprzedaż zdrowej żywności ma być bez podatków. Trzeba wprowadzić zakaz sprzedaży szkodliwych art. spożywczych.

Rolnictwo przemysłowe jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń. Z tego powodu 2,5% obszaru Polski jest narażone na zanieczyszczenia azotanami.

- w rolnictwie trzeba powrócić do cyklu: 1 rok uprawy, eksploatacji ziemi, a następnie ziemia 5 lat leży odłogiem, regeneruje się.

- trzeba zabronić wprowadzania zmutowanych organizmów na całym świecie (nie da się zapobiec m.in. zapylaniu; rozpowszechnianiu zmian między uprawami, krajami, kontynentami)!


Prawo absolutne: ŚWIAT POZOSTAWIAMY W LEPSZYM STANIE NIŻ ZASTALIŚMY!

KIEDY BĘDZIE DOBRZE?
Wtedy, gdy, w dodatku całościowe, myślenie, rozumienie; jak najwyższy poziom świadomości będą powszechnie pożądane; gdy będzie się jak najpełniej rozwijać i wykorzystywać zdolności, predyspozycje, możliwości; gdy będzie się skutecznie stymulować, pobudzać, zachęcać, motywować do dbania o siebie, innych, wspólny rozwój, do współpracy, pożytecznego, konstruktywnego działania; gdy ludzkość będzie zaspokajać jak najefektywniej, z możliwie jak najmniejszymi skutkami ubocznymi, użyteczne, całościowo, dogłębnie, dalekowzrocznie przemyślane - wszechstronnie korzystne - potrzeby pożytecznych ludzi (z uwagi na ich potencjał, walory do przekazania potomstwu, możliwości; czyli będzie się odpowiednio ich - proporcjonalnie do rzeczywistej wartości - traktować (a jeśli czegoś jest za dużo, to już traci to wartość)), zachowując równowagę, żyjąc w harmonii z otoczeniem, przyrodą, uwzględniając potrzeby następnych pokoleń. Czyli odpowiednie do tego realizacji decyzje będą podejmować wyłącznie osoby do tego zdolne, więc reszta jest od tego wykonywania, nie decydowania.

PS1
Proszę sobie wyobrazić, unaocznić, po jednej stronie, na szali, wycięte lasy, skażone rzeki, miliardy litrów powietrza, wody, ton gleby, zużyte surowce, zatruci, chorzy, ciężko, kosztem wyrzeczeń, zdrowia, pracujący; choroby zawodowe, wypadki; kalectwa, śmierć; renty; cierpiący ludzie; dojazdy; transport; wypadki; choroby, kalectwa, śmierć; renty; zużywanie energii, zużywanie (ograbianie z nich biedniejszych krajów, przyszłych pokoleń; wyczerpywanie) surowców; przyczynianie do zwiększania ich ceny; przewroty, konflikty, wojny o surowce i inne zasoby; kalectwa, śmierć; renty; emisja szkodliwych substancji, powstawanie odpadów, śmieci; zajmowanie msa; skażanie, zatruwanie; dewastacja środowiska, degeneracja (w tym naszego) gatunków; katastrofy ekologiczne; zmiany klimatyczne; anomalie, klęski, kataklizmy żywiołowe; plagi; choroby (śmierć), renty; bieda, nędza; głodujący, bezdomni, analfabetyzm; ciemnota; cierpienia, nieszczęścia, tragedie, potworności; wymarłe zwierzęta, katastrofalna sytuacja następnych pokoleń, zagłada życia; wydatki, długi; straty, problemy, a po drugiej stronie przyczyniający, współprzyczyniający się do tego, w tym rozmnażający się, degeneraci, ludzie schorowani, dogorywający; cierpiący; nieużyteczni, pasożyty; prowadzący bezcelową, bezużyteczną; bezsensowną, jałową; śmiertelnie szkodliwą wegetację... PO CO, W IMIĘ CZEGO, DLA KOGO, W ZWIĄZKU Z CZYM, JAKIM KOSZTEM/JAKA JEST TEGO CENA/bo co otrzymujemy w zamian opisałem... Więc, na początek, NIECH NIKT NIE WARZY SIĘ TEGO NAZYWAĆ CZYNIENIEM DOBRA!!, a temu ZAPOBIEGANIE; RATUNKU – czynieniem zła (czyli, jak zwykle, na odwrót...)!!
PS2
Świadomi, nieświadomi, zidentyfikowani, niezidentyfikowani, uświadomieni, nieuświadomieni, jawni, niejawni, psychopaci, debile; kanalie; osobniki, które nie są zdolne do kojarzenia, informacji, nie przyjmują do wiadomości faktów, nie potrafią logicznie myśleć, a więc wyprowadzić, ustalić, właściwej hierarchii ważności, wartości, przewidywać, są więc nierozumne, bezmyślne, destrukcyjnie uparte; trwaczami, a więc nie są w stanie racjonalnie, merytorycznie, w sposób całościowo przeanalizowany, wykazać, uzasadnić swoich tez, teorii, wniosków, propozycji, działań, itp., głosu, możliwości działania mieć nie mogą!! Bo ich wypowiedzi są nie tylko nic nie warte, ale i szkodliwe, odwracają uwagę, wprowadzają w błąd, dezorientują, mają na celu wywołanie emocji, zwrócenie na siebie uwagi, w tym jako np. „dobroczyńcy”, bo domaga się czyjejś obrony, co ma, w domyśle, sugerować iż są dobrzy, lepsi od atakowanej (co też udziela się pozostałym – też nie chcą być gorsi) osoby..., co z tego że np. niewspółmiernym kosztem innych, wartościowych, pożytecznych ludzi, przyrody, przyszłych pokoleń; zagłady, w tym samozagłady; ważniejszych, dalekowzrocznych rzeczy..., osoby „mądrzejszej”, bo przecież - emocjonalnie - skrytykował/a osobę, której nikt nie był w stanie - merytorycznie - skrytykować..., w ogóle wypowiedź ma dowodzić, że coś wie..., a przecież inni się nie wypowiadają, co znaczy, że nie wiedzą, więc powinni posłuchać..., ogłupienie, sfrustrowanie, zmarnowanie czasu, energii, środków, inwencji, potencjału, a więc szkodzenie, destrukcję, czyli mają pogrążyć, przynieść straty.Więcej: 24. RACJONALNY RZĄD ŚWIATOWY/RACJONALNY DYKTATOR ŚWIATA. RACJONALNE - KONSTRUKTYWNE - ZARZĄDZENIA DLA ŚWIATA
http://www.wolnyswiat.pl/24.html


Piotr Kołodyński - RACJONALISTA (redaktor - http://www.wolnyswiat.pl ) - kandydat na PREZYDENTA RP w 2010 r.
Ostatnio zmieniony sob cze 26, 2010 5:05 pm przez admin, łącznie zmieniany 3 razy.

admin
Site Admin
Posty: 3505
Rejestracja: czw sie 30, 2007 11:44 am

Postautor: admin » wt paź 27, 2009 4:25 pm

01.01.2010 r.
ODEZWA DO PARLAMENTARZYSTÓW
KONSTRUKTYWNA - RACJONALNIE UZASADNIONA - ZMIANA; RATUNEK DLA NASZEGO ŚWIATA (NA POCZĄTEK POLSKI)
Ponieważ moje kolejne pismo, z dnia 01.12.2009 r., nie zainicjowało konstruktywnych zmian – dalej realizuje się utopie, a więc tworzy a nie rozwiązuje problemy; pogrąża istnienia na Ziemi, dąży do zagłady, w tym samozagłady, proponuję umożliwić mi formalne wprowadzenie, poprowadzenie tych, zaproponowanych przeze mnie, Konstruktywnych Zmian. Zostawmy, przynajmniej na razie obecny porządek prawny, z wyjątkiem procedury wyboru prezydenta RP, a mianowicie niech wybiera go Zgromadzenie Narodowe. I tu właśnie jest pierwsze dla Was zadanie: proszę wybrać mnie na prezydenta, a ja pełniąc tą funkcję będę wychodził z inicjatywami ustawodawczymi. Zwiększenie w tym w względzie uprawnień Prezydenta RP, to Wasze drugie zadanie. Kolejny etap naszej współpracy to popieranie, dopracowywanie, wprowadzanie w porządek prawny moich inicjatyw.
Więcej m.in. w tym temacie znajduje się m.in. tutaj: http://www.wolnyswiat.pl/forum/viewforum.php?f=2

Piotr Kołodyński
red. - http://www.wolnyswiat.pl

PS
Proszę o, mailem, kontakt na kogo mogę liczyć?
Ostatnio zmieniony ndz sty 03, 2010 10:25 pm przez admin, łącznie zmieniany 1 raz.


Wróć do „POLITYKA/PRAWO/GOSPODARKA”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości