[Ostatnia aktualizacja: 11.2009 r.]

 

 

PRÓBNE ZBIERANIE PODPISÓW (BY OSZACOWAĆ MOJE SZANSE W ROKU 2010)

[Ostatnia aktualizacja: 01.09.2008 r.]

 

Art. 41. 1. Zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej dokonuje osobiście pełnomocnik komitetu zarejestrowanego zgodnie z art. 40d najpóźniej do godziny 2400 w 45 dniu przed dniem wyborów. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) imiona, nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania zgłaszanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej wraz ze wskazaniem jego ewentualnej przynależności do partii politycznej,

2) nazwę komitetu oraz imię, nazwisko i adres pełnomocnika oraz pełnomocnika finansowego,

3) wykaz obywateli popierających zgłoszenie, zawierający czytelne wskazanie imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL obywatela, który udziela poparcia, składając na wykazie własnoręczny podpis; każda strona wykazu musi zawierać nazwę komitetu zgłaszającego kandydata oraz adnotację: "Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ................. [imię (imiona) i nazwisko kandydata] w wyborach przypadających w ........... roku.

 

Niniejszym oświadczam iż nigdy nie należałem do żadnej partii i nigdy nie współpracowałem z żadnymi służbami specjalnymi

Piotr Kołodyński

ur. 17.10.1966 r.

zamieszkały w Warszawie

 

Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotrowi Kołodyńskiemu w wyborach przypadających w 2010 roku.